เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

คิง ขยายเวลาส่งผลงาน King Rice Oil Group Award 2018

31 สิงหาคม 2561
2,877
กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยในโครงการ การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 2 (King Rice Oil Group Award 2018) ที่มีเงินรางวัลเป็นทุนวิจัยรวม 4 แสนบาท โดยนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และเอกในสาขาโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีทางอาหาร สามารถส่งผลงานวิจัยได้ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kingriceoilgroupaward.com หรือผู้ประสานงานโครงการ คุณสุริยา ธนพงษ์วรสกุล ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บจก.น้ำมันบริโภคไทย กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง โทร (02) 2499348 -52 ต่อ1836 หรือ (081) 499 2560
ทั้งนี้ โครงการ การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 2 (King Rice Oil Group Award 2018) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และเอกในสาขาโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีทางอาหาร ได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัย รวมทั้งส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่นและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ที่มีความมุ่งมั่นในการคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าว จนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับชาติหลายผลิตภัณฑ์ และนโยบายของภาครัฐที่กำลังผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตข้าวไทยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"คิง ขยายเวลาส่งผลงาน King Rice Oil Group Award 2018". (28-08-2561). ryt9.:
สืบค้นเมื่อ 31-08-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.ryt9.com