เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
คิกออฟ กฟก.ประกาศขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรทั่วประเทศ
30 สิงหาคม 2561
2,344
คิกออฟ กฟก. หนี้สินเกษตรกร ขึ้นทะเบียน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ
28 ส.ค.61 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ เห็นชอบให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 เร่งแก้ไขความเดือดร้อนเรื่องหนี้สินเกษตรกรให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ตามประกาศคณะกรรมการ กฟก. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ปี 2561 เปิดให้เกษตรกรมาขอรับขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.-13 ต.ค.2561 เป็นระยะเวลา 60 วัน

ทั้งนี้ เกษตรกรที่มีสิทธิยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ต้องมีคุณสมบัติ คือ 1.เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 2.เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร 3.มีหนี้ที่เกิดจากการทำเกษตรกรรม 4.เป็นหนี้ในระบบตามที่กฎหมายกำหนด,หนี้โครงการส่งเสริมของรัฐ, หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือนิติบุคล รวมทั้งหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันเกษตรกร ให้เกษตรกรที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ยื่นคำขอที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดในจังหวัดที่องค์กรเกษตรกรตั้งอยู่ในวันทำการด้วยตนเอง ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบคำขอมีดังนี้ คำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรตามแบบที่สำนักงานกำหนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานแห่งหนี้เช่น สัญญาจำนอง สัญญากู้ยืม หรือสมุดบัญชีเงินกู้

ส่วนกรณีที่เกษตรกรมีหนี้เร่งด่วน ให้เกษตรกรยื่นคำขอจัดการหนี้เร่งด่วนในคราวเดียวกัน โดยแนบเอกสารคำฟ้อง หรือ คำพิพากษา หรือ คำบังคับคดี ตามแต่กรณี หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ส่วนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรไม่ใช่การมีสิทธิได้รับการจัดการหนี้ การจะได้รับการจัดการหนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และเงื่อนไขหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ เท่านั้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"คิกออฟ กฟก.ประกาศขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรทั่วประเทศ". (28-08-2561). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 28-08-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com