เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรดีเด่นแห่งชาติ ปี 58 เตรียมรับพระราชทานโล่รางวัลในวันพืชมงคลฯ

06 พฤษภาคม 2558
2,869
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ รวมถึง แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2558 เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธี พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นสาขาอาชีพหรือประเภทที่กำหนด มีทั้งประเภทเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่น ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคตซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเกษตรกรสถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติทั้งหมดที่ได้รับการคัดเลือก จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธี พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีสนามหลวงด้านนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในส่วนของเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ราย ประกอบด้วย
1. อาชีพทำนา คือ น.ส.สดวก จำรัส จ.แพร่ อาชีพทำสวน คือ นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล จ.ชุมพร อาชีพทำไร่ คือ นายสนั่น ยิ้มระย้า จ.สุพรรณบุรี

2. อาชีพไร่นาสวนผสม คือ นางรำพึง อินทร์สำราญ จ.สุรินทร์ อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม คือ นางรุจาภา เนียนไธสง จ.บุรีรัมย์ อาชีพเลี้ยงสัตว์ คือ นายสุพจน์ สิงห์โตศรี จ.ราชบุรี

3. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด คือ นายสำเนา เกาะกาเหนือ จ.นครนายก

4. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย คือ นายฉัตรกุล ถิ่นท่าเรือ จ.สุราษฎร์ธานี อาชีพปลูกสวนป่า คือ นายสมศักดิ์ แก้วมณีทอง จ.ราชบุรี

5. อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ คือ น.ส.สิรินุช ฉิมพลี จ.นครปฐม

6. สาขาบัญชีฟาร์ม คือ นายสุรชัย แซ่จิว จ.สมุทรปราการ

7. สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คือ นายสมโภช ปานถม จ.ลำปาง

8. สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม คือ นายปลื้ม จันทุง จ.พัทลุง

9. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร คือ นายพนม จันทร์ดิษฐ จ.นครสวรรค์ และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร คือ เด็กชายพีรพงษ์ หลงศิริ จ.ฉะเชิงเทรา

นอกจากนี้ ยังได้ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณความดี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคม จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นายชัยพร พรหมพันธุ์ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น นายสืบศักดิ์ จินดาพล เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายสำหรับตัวอย่างเกษตรกร นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล นอกจากจะเป็นเกษตรกรดีเด่นอาชีพทำสวนในปีนี้แล้ว ยังเป็นเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Smart Farmer ต้นแบบสาขาพืชสวนของจังหวัดชุมพร ที่ประสบสำเร็จในการทำทุเรียนนอกฤดูทำให้เกษตรกรใกล้เคียงให้ความสนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงใช้แปลงทุเรียนของตนเองสร้างเป็นจุดเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ เพื่อช่วยเหลือให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้น เป็นแกนนำการรวบรวมสมาชิกจัดตั้งกลุ่มชาวสวนผลิตทุเรียนนอกฤดูต่อมาพัฒนาเป็นสมาคมชาวสวนทุเรียนจังหวัดชุมพร นำระบบ GAP มาใช้เพื่อรับรองมาตรฐานการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อขยายตลาดส่งออก จนสามารถยกระดับการผลิตทุเรียนของสมาชิกให้เป็นหมู่บ้าน GAP ต้นแบบ คือ สมาชิกกลุ่มทุกคนได้รับ GAP ร้อยละ 100 วางแผน การผลิตและการตลาดให้กับสมาชิกโดยรวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายเกษตรกรผู้นำ ใช้ฐานข้อมูลการผลิตทั้งในพื้นที่จังหวัดชุมพร ภาคใต้ และภาคตะวันออก เพื่อให้ผลผลิตมีการกระจายตัวและรวมกลุ่มกันขายสร้างอำนาจต่อรอง โดยรักษาผลผลิตให้มีคุณภาพดีจึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศปัจจุบันสามารถแขวนผลได้ไม่น้อยกว่า 150 กก./ต้น ผลผลิตเฉลี่ย 1,632.81 กก./ไร่ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 958 กก./ไร่ โดยผลิตตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรที่สำคัญได้นำระบบ QR Code ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และเริ่มขยายผลให้สมาชิกกลุ่มนำระบบ QR Code มาใช้บางส่วนแล้ว ซึ่งทุเรียนส่วนใหญ่ส่งออกไปขายต่างประเทศ ได้แก่ จีน และสหรัฐอเมริกา และได้สร้างช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มผ่านเว็บไซต์ www.durian-d-chumphon.com และการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยสามารถจัดส่งถึงปลายทางได้ภายใน 4 วัน พร้อมรับประกันคุณภาพผลผลิตทั้งนี้ เกษตรกรทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ไว้ เพื่อเผยแพร่ผลงาน ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปคนเกษตร/รายงาน
------------------------- ^ ^ --------------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/region/15601