เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เปิดนวัตกรรมทำนาด้วยตอซัง ปลูกหนึ่งเก็บเกี่ยวมากกว่าสาม

07 สิงหาคม 2561
4,305
ดร.นพดล โค้วสุวรรณ์ ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยฝ่ายวิชาการและกลุ่มงานศึกษาและอนุรักษ์ข้าว ได้จัดทำโครงการทดสอบนวัตกรรมการทำนาข้าวด้วยตอซังวิธีใหม่ "ปลูกหนึ่งเก็บเกี่ยวมากกว่าสาม" ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากวิธี "การทำนาข้าวแบบซาลิบู" ของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาทำนา
การทำนาข้าวด้วยตอซังวิธีใหม่ เป็นการปลูกแบบเก่าที่มีเทคนิคและวิธีการปฏิบัติโดยไม่ต้องเตรียมดินและไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ปลูก ใช้วิธีการเกลี่ยฟางข้าวให้กระจายทั่วแปลงแล้วย่ำตอซังให้ราบติดพื้นนา โดยในแปลงทดลองใช้ข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 ที่ปลูกโดยวิธีหว่านกล้าและเตรียมแปลงทำนาข้าวด้วยตอซังวิธีใหม่ พบว่าวิธีการทำนาข้าวด้วยตอซัง สามารถประหยัดค่าต้นทุนเมล็ดพันธุ์ได้ 100% หรือ ประมาณ 400 บาทต่อไร่ สามารถลดการใช้น้ำในการเพาะกล้าต้นข้าวจากเมล็ดพันธุ์เท่ากับ 10% หรือ 120 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ และหากใช้วิธีการนี้ร่วมกับวิธีการทำนาแบบเปียกสลับแห้งจะสามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ถึง 38% หรือ 450 ลูกบาศก์เมตร ต่อไร่ นอกจากนี้ ความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวจะยังคงอยู่ ข้าวมีคุณภาพสูง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 3 ครั้งต่อปี มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าการทำนาสองรอบมากกว่า 50% ต่อปี สำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มงานศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์ข้าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เปิดนวัตกรรมทำนาด้วยตอซัง ปลูกหนึ่งเก็บเกี่ยวมากกว่าสาม". (06-08-2561). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 07-08-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com