เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กกร.ออกประกาศกำหนดราคารับซื้อปาล์มแล้ว-กดราคารับซื้อมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

04 พฤษภาคม 2558
1,797
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขาธิการ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) ได้ลงนามในประกาศ สำนักงาน กกร. เรื่องการรับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วง และน้ำมันปาล์มดิบแนะนำ โดย

1. ให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร รับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วง จากเกษตรกรในราคาเดียวกัน ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในอัตรา ดังต่อไปนี้1.1.) อัตราน้ำมันร้อยละ 17 ให้รับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่า กก.ละ4 บาท1.2.) กรณีอัตราน้ำมันสูงกว่าร้อยละ 17 ให้ปรับเพิ่มราคารับซื้อไม่น้อยกว่า กก.ละ 30 สตางค์ต่ออัตราน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทุกร้อยละ 11.3.) กรณีอัตราน้ำมันน้อยกว่าร้อยละ 17 ให้ปรับลดราคารับซื้อลงไม่เกินกว่า กก.ละ 25 สตางค์ต่ออัตราน้ำมันที่ลดลงทุกร้อยละ 1 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อผลปาล์มทะทลายและผลปาล์มร่วงที่มีอัตราน้ำมันตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป
2. ให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม โรงงานผลิตไบโอดีเซลและผู้รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบทั่วไปรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ(CPO) จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในราคาไม่ต่ำกว่า กก.ละ 25 บาท ส่งมอบ ณ หน้าคลังผู้รับซื้อในเขตกรุงเทพและปริมณฑล3. ให้ผู้รับซื้อปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย ณ สถานที่รับซื้อหรือบริเวณใกล้เคียงให้ชัดเจน และผู้รับซื้อต้องรับซื้อให้ตรงกับราคาที่แสดงไวเ หากฝ่าในมีความผิดตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท4. ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการรับซื้อต่ำกว่าราคาที่แนะนำ อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ---------------------- ^ ^ --------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".มติชน.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1430451825