เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จังหวัดโสธร เซ็นต์ MOU ซื้อข้าวอินทรีย์มูลค่าหลายล้าน คาดเกษตรอินทรีย์กระแสแรง ปริมาณความต้องการสูง

11 กรกฏาคม 2561
2,379
นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน "รณรงค์ สร้างการรับรู้ และร่วมขับเคลื่อน เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดยโสธร" ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อรณรงค์ สร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด ขยายผลให้เกิดพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยมีนายเกียรติศักดิ์ เอื้อเฟื้อ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอทรายมูล กล่าวรายงาน
โดยภายในงานจะมีกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับผู้ซื้อผู้ประกอบการ ซึ่งวันนี้มีมูลค่ากว่าสามล้านบาท กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน การเสวนาสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด การรณรงค์สร้างการรับรู้พิษภัยของสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมปักกล้าดำนาอินทรีย์วิถียโสธร รายการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และจะมีกิจกรรมต่อเนื่องอีกดังนี้ วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์เชียงเพ็ง หมู่ 7 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ไร่รุ้งตะวัน หมู่ 5 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา ซึ่งคาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลิตและผู้ซื้อได้พบปะกันโดยตรง พร้อมกระตุ้นเกษตรกรให้หันมาปลูกพืชผักอินทรีย์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองตลาดที่มีความต้องการสูงในขณะนี้
ราชกิจ กรรณิกา ภาพ/ข่าว
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จังหวัดโสธร เซ็นต์ MOU ซื้อข้าวอินทรีย์มูลค่าหลายล้าน คาดเกษตรอินทรีย์กระแสแรง ปริมาณความต้องการสูง".
(07-07-2561). สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 08-07-2561, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th