เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แนะชาวนา4ล้านครัวเรือนเร่งขึ้นทะเบียนข้าว

27 มิถุนายน 2561
2,773
กระทรวงพาณิชย์ชี้ชาวนายังมาขึ้นทะเบียนข้าวน้อยแค่กว่า 10% แนะเร่งดำเนินการเพื่อรับความช่วยเหลือมาตรการของรัฐบาล
น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ขอแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ 4 ล้านครัวเรือน ให้รีบแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากได้เพาะปลูกข้าวภายใน 15-60 วันไปแล้ว ?เพื่อให้สามารถยังคงได้รับสิทธิในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งการช่วยเหลือด้านการผลิตและการตลาด หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ จะนำเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต?2561/62 ให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)พิจารณาในวันที่ 11 ก.ค.61 วงเงินช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

"ทราบว่าชาวนามาขึ้นทะเบียนน้อยเพียง 540,000 ครัวเรือนหรือกว่า 10% ของปริมาณที่เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียน 4 ล้านครัวเรือนในปีที่ผ่านมา ถือว่าน้อยมาก และภาครัฐไม่รู้ว่าเกษตรกรปลูกข้าวอะไรไปบ้าง ปลูกที่ไหน ทำให้ไม่สามารถวางแผนการช่วยเหลือได้ถูกต้อง จึงขอให้เกษตรกรที่ปลูกลงมือปลูกข้าวแล้ว ให้รีบไปแจ้งขึ้นทะเบียนกับเกษตรอำเภอ หรือเกษตรจังหวัดโดยด่วน เพราะถ้าไม่แจ้ง เวลามีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐออกมา ก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งเกษตรกรจะเสียประโยชน์เอง"

สำหรับ ในการประชุม นบข. มาตรการช่วยเหลือที่จะเสนอส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่คล้ายกับปีการผลิต2560/61 เช่น การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกร ไร่ละ 1,200 บาท รายละไม่เกิน 10ไร่ หรือไม่เกิน 12,000 บาท,สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยจะได้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกตันละ 1,500บาท , สินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมหรือแปรรูปข้าว , ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในการเก็บสต๊อก ,การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก , การเชื่อมโยงตลาดข้าว เป็นต้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แนะชาวนา4ล้านครัวเรือนเร่งขึ้นทะเบียนข้าว". (25-06-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 26-06-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th