เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ส.ผู้ส่งออกข้าวไทย แจงปมราคาข้าวดิ่งเป็นแค่ช่วงระยะสั้น ตามกลไกตลาด เหตุผู้นำเข้าชะลอซื้อ

22 มิถุนายน 2561
3,021
ส.ผู้ส่งออกข้าวไทย แจงปม ราคาข้าวดิ่งเป็นแค่ช่วงระยะสั้น ตามกลไกตลาด เหตุผู้นำเข้าชะลอซื้อ หลังผลผลิตเวียดนามออกสู่ตลาด ฝนตกขนส่งข้าวลงเรือสะดุด
ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า กรณีช่วงนี้เกิดภาวะที่ราคาข้าวขาวทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศปรับตัว ลดลงเป็นอย่างมากจนสร้างความตื่นตระหนกในวงการค้าข้าวนั้น ทางสมาคมฯ พบว่า ตลาดข้าวเริ่มมีสัญญาณ ของการปรับตัวลดลงนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา ซึ่งจากข้อมูลของกรมการค้าภายใน ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 ราคาข้าวขาว 5% (ข้าวใหม่) ได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 12,100-12,200 บาทต่อบาท ต่อตัน ขณะที่ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ที่ประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 อยู่ที่ 437 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สาเหตุสำคัญมาจากภาวะราคาข้าวขาวที่เริ่มปรับตัวลดลง เนื่องจาก 1)ผู้ซื้อข้าวในต่างประเทศเริ่มชะลอการซื้อข้าวหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้มีการนําเข้าข้าวไป เป็นจํานวนมากแล้ว ซึ่งจะเห็นได้จากในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศไทยส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 4.5 ล้านตัน เพิ่มข้ึน 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีการส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 9 แสนตัน ซึ่งเป็นปริมาณส่งออกต่อเดือนที่สูงมากและส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวขาว

2)ผลผลิตข้าวของประเทศเวียดนามในฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (Summer-Autumn crop) เริ่มออกสู่ตลาดและคาดว่าจะมีปริมาณมากที่สุดในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ราคา ข้าวขาวของเวียดนามอ่อนตัวลงและทําให้ผู้ซื้อบางส่วนหันไปใหค้ วามสนใจข้าวเวียดนามมากข้ึน

3)การประมูลเพื่อขอโควต้านําเข้าข้าวภายใต้ระบบ MAV ในส่วนของภาคเอกชนของประเทศ ฟิลิปปินส์ได้เลื่อนเวลาออกไปเป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ทําให้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณที่จะ มีการขอโควต้าเพื่อนําเข้าข้าวจากประเทศไทย

4)การส่งมอบข้าวให้ประเทศฟิลิปปินส์เกิดความล่าช้าจากสภาพอากาศที่ไม่เอ้ืออํานวยและ ปัญหาทางด้านลอจิสติกส์ทําให้มีสินค้าตกค้างจํานวนมาก และทําให้การส่งมอบในส่วนที่เหลือต้องชะลอ ออกไปด้วย

5)ประเด็นสําคัญที่ส่งผลให้ราคาข้าวปรับลดลงมากในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องมาจาก สภาพอากาศบริเวณประเทศไทยเกิดภาวะฝนตกหนักและตกต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อการขน ถ่ายสินค้า ทําให้บริษัทท่ีรับขนส่งข้าวขึ้นเรือบรรทุกสินค้าไม่สามารถท่ีจะนําข้าวจากโกดังสินค้าของผู้ ส่งออกขึ้นเรือโป๊ะได้ ขณะที่ข้าวที่ขนถ่ายลงเรือโป๊ะเพื่อที่จะนําไปส่งขึ้นเรือใหญ่ก็ไม่สามารถขนถ่ายสินค้า ขึ้นเรือใหญ่ได้ทําให้มีสินค้าตกค้างอยู่ในเรือโป๊ะจํานวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนเรือโป๊ะตามมา และการที่โกดังเก็บสินค้าของผู้ส่งออกมีสินค้าตกค้างจํานวนมากและไม่มีที่ว่างพอสําหรับข้าวชุดใหม่จึง

"จําเป็นต้องชะลอการซื้อข้าวจนกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายลงไป ซึ่งจากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้ราคา ข้าวในประเทศปรับลดลงอย่างรวดเร็ว

สมาคมฯคาดว่าภาวะราคาข้าวที่ปรับลดลงนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันสั้น เพราะ เกิดจากปัญหาด้านลอจิสติกส์และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้"

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯคาดว่าการส่งออกข้าวของไทยยังคงมีทิศทางที่ดี เน่ืองจากความต้องการ ข้าวในตลาดโลกยังมีอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณการส่งออกข้าวของไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และคาดว่าในปีนี้ประเทศไทยจะส่งออกได้มากกว่า 10 ล้านตัน

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับตัวลดลงของราคาข้าวถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด และ เป็นภาวะปกติของการค้าข้าวที่เป็นระบบตลาดเสรีที่พลังของอุปสงค์และอุปทานหรือกลไกตลาดจะ เป็นตัวกําหนดราคาและปริมาณการซื้อขายอย่างเสรี ตามความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยที่ไม่มี บุคคลหรือคณะบุคคลใดๆที่จะมีอํานาจเหนือตลาดและสามารถที่จะชี้นําราคาข้าวให้เป็นไปในทิศทางที่ ต้องการได้ ซ่ึงภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นผู้ประกอบการส่งออกจะต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการด้าน การตลาดที่รัดกุมและต้องอาศัยประสบการณ์และศักยภาพทางธุรกิจเพื่อประคับประคองสถานการณ์ให้ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ส.ผู้ส่งออกข้าวไทย แจงปมราคาข้าวดิ่งเป็นแค่ช่วงระยะสั้น ตามกลไกตลาด เหตุผู้นำเข้าชะลอซื้อ".
(20-06-2561). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 22-06-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net