เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรฯ มือเทสโก้ โลตัส สนับสนุนชาวนาไทย รับซื้อข้าวหอมมะลิแท้

21 มิถุนายน 2561
3,194
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาใน 4 จังหวัดภาคอีสานเพิ่มเติม ร่วมกับเทสโก้ โลตัส ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรเละสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับบริษัทเทสโก้ โลตัส ส่งเสริมช่องทางตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของสหกรณ์ โดยการนำไปวางจำหน่ายในห้างเทสโก้ โลตัส เพื่อเป็นการขยายช่องทางตลาดข้าวสารสหกรณ์สู่ผู้บริโภคทั่วประเทศและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อข้าวคุณภาพดีจากสหกรณ์การเกษตรได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 บริษัทเทสโก้ โลตัสได้รับซื้อข้าวหอมมะลิจากสหกรณ์ปริมาณ 5,700 ตัน โดยไม่ผ่านผ่านคนกลางหรือโรงสี และได้ขยายผลโครงการต่อด้วยการรับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% เพิ่มเติมอีก 7,000 ตัน และบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม เพื่อตอบรับกลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวขนาดเล็ก รวมถึงยังได้ขยายประเภทสินค้า โดยรับซื้อข้าวกล้องหอมมะลิ 100% และข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รวม 2,000 ตัน บรรจุถุงสุญญากาศที่ได้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยขนาดถุงละ 2 และ 1 กิโลกรัมตามลำดับ รองรับกลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวขนาดเล็ก โดยเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่เทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ และช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึ่งยอดการรับซื้อข้าวเพิ่มเติมในปีนี้คิดเป็นปริมาณรวม 9,000 ตัน
"โครงการรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเทสโก้ โลตัส นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน และนำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนจนเกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผลผลิตการเกษตรได้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับเกษตกรรได้อย่างมั่นคง ซึ่งขณะนี้ เกษตรกรสามารถขายข้าวสารหอมมะลิได้ในราคา 32,000 บาท/ตัน สูงกว่าราคาท้องตลาด 4,000 บาท นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้วางแผนขยายผลนโยบายส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่เพิ่มเติมอีก 6,000 แปลงในปีนี้ จากปัจจุบัน 3,800 แปลง สามารถจับคู่การค้าระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ค้าได้แล้ว 800 แปลง เร็วๆ นี้ เตรียมสนับสนุนการปลูกพืชอื่นที่ตลาดมีความต้องการเพิ่มเติม อาทิ ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น"

ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพ การผลิตข้าวของสหกรณ์การเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของตลาด พร้อมทั้งได้ส่งเสริมให้สหกรณ์ที่มีโรงสีข้าวดำเนินธุรกิจข้าวแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การรวมกลุ่มปลูกข้าวแบบนาแปลงใหญ่ ส่งเสริมสมาชิกใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ และผลิตข้าวเปลือกให้ได้ตามมาตรฐาน GAP และป้อนสู่โรงสีข้าวเพื่อดำเนินกาแปรรูปเป็นข้าวสาร ซึ่งโรงสีข้าวสหกรณ์ส่วนใหญ่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตข้าวครบวงจร และมีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกัน จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลง และสามารถเชื่อมโยงกับภาคเอกชนเข้ามารับซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพได้ในรูปแบบ "ประชารัฐ" เช่นเดียวกับโครงการรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของเทสโก้ โลตัส ที่มีความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ สหกรณ์และห้างโมเดิร์นเทรด มีการต่อยอดและขยายผลที่ชัดเจน ได้เห็นแนวทาง"การตลาดนำการผลิต" ที่มีค้าปลีกใหญ่อย่างเทสโก้ โลตัส เป็นพี่เลี้ยงและเปิดช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ตกลงปริมาณการรับซื้อที่แน่นอน รวมถึงตกลงราคาขายข้าวสารที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร มีการต่อยอดและขยายผล นำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง รวมทั้งสิ้นกว่า 140,000 คน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรฯ มือเทสโก้ โลตัส สนับสนุนชาวนาไทย รับซื้อข้าวหอมมะลิแท้". (18-06-2561). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 25-06-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com