เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
รมว.เกษตร เร่งผลักดันส่งออกข้าว-อาหารสำเร็จรูปไปฟิจิเพิ่ม-พร้อมหนุนส่งผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้
20 เมษายน 2561
2,280
นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 34 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ ระหว่าง 11-13 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับ นายไอเนีย เซรูอิราตู รมว.เกษตร การพัฒนาชนบท และการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติฟิจิ ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน ซึ่งฟิจิขอให้ไทยส่งผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำมาปรับใช้กับเกษตรกรรายย่อยของฟิจิ รวมทั้งสนใจการวิจัยพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งไทยยินดีให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว โดยทั้งสองประเทศจะเร่งจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร และประชุมคณะทำงานร่วมด้านประมง ครั้งที่ 2 ภายในปี 2561 โดยฟิจิยินดีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ สาธารณรัฐ ฟิจิ
นอกจากนี้ยังได้หารือถึงการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน โดยไทยได้ผลักดันให้ฟิจินำเข้าข้าว อาหารพร้อมรับประทาน อาหารกระป๋อง จากไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสินค้าสัตว์ปีก เนื่องจากฟิจิเป็นประเทศที่มีศักยภาพ เพราะปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปฟิจิกว่า 8 แสนคนต่อปี รวมทั้งกระจายสินค้าต่อไปยังหมู่เกาะใกล้เคียง เพื่อจะได้มีการเชื่อมโยงระหว่างผลผลิตเกษตรของไทยกับตลาดในหมู่เกาะแปซิฟิก โดยขณะนี้ฟิจิได้เปิดเที่ยวบินตรงระหว่างฟิจิและสิงคโปร์จึงเป็นโอกาสที่ไทยและฟิจิจะขยายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

ที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไทย-ฟิจิ ปี 2560 รวม 472 ล้านบาท แบ่งเป็น ไทยส่งออก 261 ล้านบาท ไทยนำเข้า 210 ล้านบาท ไทยได้ดุล 51 ล้านบาท ซึ่งสินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกไปฟิจิมากที่สุด ได้แก่ ข้าว อาหารปรุงแต่งอื่นๆ เช่น เต้าหู้ ครีมเทียม ปลาทูน่าปรุงแต่ง น้ำตาลอื่นๆ ที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง ขณะที่สินค้าเกษตรที่ไทยนำเข้าจากฟิจิมากที่สุด ได้แก่ อาหารทะเล เช่น ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาวแช่แข็ง ปลาทูน่าครีบเหลืองแช่แข็ง ปลาบิกอายทูนาแช่แข็ง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รมว.เกษตร เร่งผลักดันส่งออกข้าว-อาหารสำเร็จรูปไปฟิจิเพิ่ม-พร้อมหนุนส่งผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้".
(17-04-2561). สืบค้นเมื่อ 19-04-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.ryt9.com/s/iq03/2812883