เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้ประกอบการข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง จากสหภาพยุโรป (EU)

17 เมษายน 2561
3,507
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากสหภาพยุโรป (EU)
ที่ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย ให้แก่ผู้ประกอบการให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง จำนวน 25 ราย และในจำนวนผู้ประกอบการดังกล่าว เป็นผู้ได้หนังสือรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทยข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง จากสหภาพยุโรป จำนวน 13 ราย อีกด้วย
โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศรับรองให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า "ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง" ซึ่งนับเป็นข้าว GI พันธุ์แรกของประเทศไทย ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกรมการข้าว ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงในสหภาพยุโรป (EU) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 และได้รับประกาศรับขึ้นทะเบียน GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงของไทยจาก EU เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เป็นความสำเร็จของสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยในเวทีระดับโลก ซึ่งถือเป็นสินค้ารายการที่ 4 ของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น GI ใน EU ต่อจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยช้าง และกาแฟดอยตุง

นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ในปี 2561 จังหวัดพัทลุงจะสนับสนุนการขึ้นทะเบียน GI เพื่อขยายกลุ่มผู้ประกอบการข้าวสังข์หยดให้เพิ่มมากขึ้น และในอนาคตจะขยายการรับรองให้เป็นสินค้า GI ในผลิตภัณฑ์อื่นอีกด้วย เช่น ปลาดุกร้า ข้าวเล็บนก ข้าวเหนียวดำหมอ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีต่อจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ เหล็มปาน
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ผู้ประกอบการข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง จากสหภาพยุโรป (EU)". (10-04-2561). สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์.:
สืบค้นเมื่อ 11-04-2561, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNECO6104100010017