เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาเตรียมพร้อมซื้อกรมธรรม์ ครม.ไฟเขียวประกันภัยข้าวนาปี 61

12 เมษายน 2561
3,156
ครม.ไฟเขียว โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 61 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ให้ ธ.ก.ส.ขายกรมธรรม์ รับ-โอนค่าเบี้ยประกัน-ค่าสินไหม ผ่านบริการพร้อมเพย์...
เมื่อวันที่ 10 เม.ย. มีรายงานว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง เสนอการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และเห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลในส่วนของงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 1,586,826,253.06 บาท และเบิกเงินชดเชยตามจำนวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 1 ต่อปี ในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส.

นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเกษตรกรผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ ในการรับ-โอนค่าเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน พร้อมทั้งให้บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับหลักการประกันภัย และร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย (สมาคมฯ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งให้ความรู้ด้านการประกันภัย

พร้อมมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. และสมาคมฯ ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ 02) และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร (แบบ กษ 02 เพื่อการรับประกันภัย) ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่เป้าหมายในอนาคต และรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น พร้อมทั้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมูลพื้นที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 โดยแยกประเภทพืชต่างๆ

รวมทั้งให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ เช่นเดียวกับการดำเนินการของโครงการฯ ในปีการผลิต 2559 และ 2560 และให้คณะกรรมการดังกล่าวดำเนินการรับรองความเสียหายของเกษตรกรในกลุ่มข้างต้น และจัดส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. และสมาคมฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

ส่วนสำนักงานการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้ดำเนินการปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการฯ ปีการผลิต 2561 รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต 2561 ได้ทันทีภายหลัง ครม.มีมติให้ความเห็นชอบ และดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2561 ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พร้อมย้ำให้ ธ.ก.ส.เตรียมการเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มที่ได้รับการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยจาก ธ.ก.ส. ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับภาระโดยจ่ายเบี้ยประกันส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2562 เป็นต้นไป มอบหมายให้สมาคมฯ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2561 เพื่อให้เกษตรกรผู้เอาประกันภัยได้รับประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ส่วนการดำเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2562 เห็นควรให้กระทรวงการคลังปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการฯ โดยให้เกษตรกรได้เพิ่มการมีส่วนร่วมในการรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยแทนเงินอุดหนุนจากภาครัฐต่อไปตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2560 เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวนาเตรียมพร้อมซื้อกรมธรรม์ ครม.ไฟเขียวประกันภัยข้าวนาปี 61". (10-04-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 11-04-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1253112