เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชป.12 ปรับแผนจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้ง

30 มีนาคม 2561
3,792
ชัยนาท - สำนักงานชลประทานที่ 12 ชัยนาท ปรับแผนจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้ง 1-30 เม.ย. งดส่งน้ำให้ชาวนาปลูกข้าวนาปรังรอบ 2
วันนี้ (27 มี.ค.) นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 จ.ชัยนาท เปิดเผยว่า ตามที่กรมชลประทาน ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/2561 ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์น้ำในปัจจุบันแล้ว มีความจำเป็นจะต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยา และการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 2560/2561 ให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้กำหนดแนวทาง และมาตรการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาในฤดูแล้ง 2560/2561

โดยขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้น้ำในระดับแปลงนา เน้นลดการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง ให้ตรวจสอบสภาพพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และจัดเสริมเครื่องสูบน้ำที่จำเป็นต้องใช้ในบางจุด เพื่อกระจายน้ำอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่า อย่างใกล้ชิด

ซึ่งในช่วงระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2561 กรมชลประทานจะส่งน้ำเฉพาะเพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น โดยกำหนดการระบายน้ำเข้าแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อยให้อยู่ในเกณฑ์ 25-30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และปิดการรับน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จะเปิดในกรณีต้องการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค จะส่งน้ำเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ จะลดการส่งน้ำเข้าระบบส่งน้ำชลประทาน ไม่สนับสนุนน้ำเพื่อการทำนาปรังต่อเนื่อง หรือนาปรังรอบที่ 2
สำหรับการส่งน้ำเพื่อการทำนาปี 2561 จะส่งน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ ในเขตโครงการเจ้าพระยาใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ส่วนในพื้นที่ดอนบน แนะนำให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกข้าวนาปี เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเข้าสู่ฤดูฝน โดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก และเสริมด้วยน้ำท่า และน้ำชลประทาน

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฯต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนได้รับทราบสถานการณ์ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชป.12 ปรับแผนจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้ง". (27-03-2561). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 28-03-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/local/detail/9610000030467