เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชลประทานแนะงดปลูกข้าวนาปรัง เริ่มลุยต้นพ.ค.พร้อมชาวนาลุ่มเจ้าพระยา

07 มีนาคม 2561
3,212
ชลประทาน จัดเวทีถก ประชารัฐบริหารน้ำหน้าแล้ง ขอเกษตรกร งดปลูกข้าวนาปรังรอบสอง ไฟเขียวปลูกพร้อมลุ่มเจ้าพระยา 1 พ.ค. ยันส่งน้ำให้เพียงพอ ด้านกลุ่มผู้ใช้น้ำเขื่อนป่าสักฯ น้อมนำศาสตร์พระราชา ทำเกษตรผสมผสานยกระดับความเป็นอยู่ยั่งยืน
3 มี.ค.61 ที่ทำการกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแก่งคอย-บ้านหมอ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสำนักชลประทานที่10 จัดเวที "ประชารัฐบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง" ร่วมกับหน่วยงานจังหวัดสระบุรี ภาคเอกชน และเกษตรกรเข้าร่วมกว่า100 คน โดยนายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 กล่าวว่า ประเทศไทยมีภัยคุกคามจากภายนอกมากขึ้น ทั้งสภาวะโลกร้อนขึ้น จะเห็นว่า ปีนี้ฝนมาเร็วขึ้น อาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนานขึ้น ซึ่งเกษตรกรต้องปรับตัว ทำเกษตรใช้น้ำอย่างประหยัด เพราะหากฝนตกท้ายเขื่อนจะเก็บน้ำไม่ได้

แม้ 4 เขื่อนใหญ่ลุ่มเจ้าพระยา มีน้ำต้นทุนมากร้อยละ70 หากปลูกข้าวเกินแผนทำให้ใช้น้ำจากเขื่อนเพิ่มมากขึ้น การใช้น้ำต้องมีกฎเกณฑ์กติการ่วมกัน หลังเก็บเกี่ยวในเดือนนี้ ควรพักนาไปเริ่มทำพร้อมกันวันที่ 1 พ.ค. ที่เพาะปลูกต้นฤดูฝนสามารถทำได้เต็มที่ ยืนยันว่าลุ่มเจ้าพระยา มีน้ำส่งให้ทำนาทุกพื้นที่ ก่อนน้ำหลากมาช่วงเดือนก.ย.- ต.ค.

ดังนั้นวันนี้ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุด การปลูกทำข้าว ต้องพัฒนาให้ขายได้ทุกอย่าง มีมูลค่าเพิ่ม หากทุกคนขุดบ่อไว้เองด้วยมีน้ำใช้ช่วงแล้ง ในบ่อมีปลา คันบ่อปลูกผัก เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาทำของทุกอย่างใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะนี้รัฐบาล มีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ลงทุกตำบล เข้ามาส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกร เพิ่มรายได้ เพิ่มช่องทางการค้า ให้การศึกษาอบรมความรู้เพิ่มประสิทธิภาพเป็นการพัฒนาฐานรากของประเทศแท้จริง

"รัฐบาล วางรากฐานประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงตรัสให้มีน้ำ มีพื้นที่ทำกิน ไปต่อยอดชีวิต ขณะนี้มีทีมไทยนิยม มานั่งคุยกับชาวบ้านทุกชุมชน ทำเวทีปรับทุกข์ปรับสุข เพื่อสานต่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ให้ประชาชนมีความสุข โดยนำ "โคกหนองนาโมเดล" แปลงทฤษฎีใหม่ ต่อยอดการท่องเที่ยว โฮมสเตย์ คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มพูน มีอินเทอร์เน็ต ขยายช่องทางค้าขายได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโลกอย่างมั่นคง ทั้งนี้เรื่องที่เกษตรกรขอให้กรมชลฯช่วยแก้ไขค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ ให้กับนาปรัง จะเสนอกรมเพื่อปรับระบบการสูบกลับนำมาเป็นพลังงานทดแทนไฟฟ้า " นายสุชาติ กล่าว

ด้านนายสุชล ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า เกษตรทฤษฎีใหม่ วัดมงคลชัยพัฒนา เป็นต้นแบบแห่งแรก นำไปขยายผลดี เกษตรกรประสบความสำเร็จ เป็นตัวอย่างได้นับว่า โชคดีชาวสระบุรี มีเขื่อนป่าสัก กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมตัดสินใจใช้น้ำอย่างเกิดประโยชน์ มีการตกลงกัน ต้นน้ำปลายน้ำหลายอำเภอมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ขณะที่นายชั้น โสภา ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ กล่าวว่า พื้นที่นี้แล้งเคยมากที่สุดก่อนมีเขื่อนป่าสัก ทำเกษตรคอยฝนอย่างเดียว พอมีเขื่อนทำให้เกษตรกร น้อนนำแนวพระราชดำริ ปลูกข้าว ทำเกษตรผสมผสานเมื่อก่อนไปรับจ้าง จังหวัดอื่น พอมีน้ำกลับมาถิ่นฐาน ได้จัดสรรใช้น้ำมีประโยชน์สูงสุด การทำนาปรัง เกษตรกรต้องเสียค่าไฟฟ้าเองในการสูบน้ำ ประชุมกันทุกเดือนสภาพชีวิตดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือ

นอกจากนี้นายทองสุข โมราบุตร รองประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ย้อนหลังไป20ปี ลำบากมากรอฟ้าฝน ทำนาไม่ได้ผล น้ำไม่มี พื้นที่แก่งคอย บ้านหมอ ที่ดอนมาก มีคลองชลประทานสายน้ำ แก่งคอย -บ้านหมอ 30กม.ทุกคนได้รับผลดี ปีนี้ ไม่หนักใจ ทำนา 3 ธ.ค. ตอนนี้ได้เก็บเกี่ยวแล้ว แต่อยากให้กรมชลฯช่วยเกษตรกรเรื่องค่าไฟฟ้าสูบน้ำนาปรัง 2 หมื่นไร่ เสียค่าไฟ 12 ล้านบาท ส่วนนาปีออกเอง ขอให้ช่วยชาวแก่งคอย บ้านหมอ เดือดร้อนกระแสไฟฟ้า ไม่เหมือนเกษตรกรชาวอยุธยา อ่างทอง ที่มีน้ำผ่านหน้าบ้าน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชลประทานแนะงดปลูกข้าวนาปรัง เริ่มลุยต้นพ.ค.พร้อมชาวนาลุ่มเจ้าพระยา ". (03-03-2561). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ, 05-03-2561, เข้าถึงได้จาก :http://www.naewna.com/local/324379