เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โครงการไทยนิยม

15 กุมภาพันธ์ 2561
2,759
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามงาน "โครงการไทยนิยม" ณ บ้านทุ่งตาเงิน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการปลูกพืชปุ๋ยสดนาปรัง การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร...
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ลงพื้นที่สำรวจ และเตรียมการปฏิบัติตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ บ้านทุ่งตาเงิน หมู่ 11 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในวันนี้ดำเนินการ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดฤดูนาปรัง ปี 2561 ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสม แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2560/61 (ด้านการผลิต) โดยกรมพัฒนาที่ดิน มีเป้าหมาย 200,000 ไร่ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง แบ่งออกเป็นภาคเหนือ 7 จังหวัดและภาคกลาง 15 จังหวัด โดยจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ต้นทุน ให้กับเกษตรกร การไถเตรียมดิน และการไถกลบพืชปุ๋ยสด

โดยประโยชน์ที่คาดจะได้รับคือ สามารถเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น เพื่อเตรียมการเพาะปลูกข้าวนาปีในฤดูกาลต่อไป ทำให้เกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทานข้าว สอดคล้องกับนโยบายการตลาดนำการผลิต เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินจากการไถกลบพืชปุ๋ยสด และช่วยลดวงจรการระบาดของศัตรูพืชในนาข้าว ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน.


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อธิบดี พด. สนองรัฐลงพื้นที่ติดตาม โครงการไทยนิยม ณ บ้านทุ่งตาเงิน". (13-02-2561).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 15-02-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1203077