เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขีดเส้นตาย ชาวนาเร่งขึ้นทะเบียนโครงการปลูกพืชฯ ทดแทนทำนาปรังปี 61

29 มกราคม 2561
4,143
กรมส่งเสริมฯ ขีดเส้นชาวนาเร่งปรับปรุงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการปลูกพืชหลากหลาย-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการทำนาปรังปี 61 ภายใน 31 มค.61 เพื่อรักษาสิทธิรับเงินอุดหนุนไร่ละ 2,000 บาท...
วันที่ 27 ม.ค. 61 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ชวนชาวนาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาปี 2560/61 โดยรัฐสนับสนุนเงินเป็นค่าใช้จ่ายการปลูกพืชทางเลือกอื่นไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ ในพื้นที่ 53 จังหวัดนั้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ขณะนี้ ได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าโครงการฯ ติดต่อขึ้นทะเบียน แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง เพื่อรักษาสิทธิ์ในการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ ภายใน 31 ม.ค. 2561 ทั้งนี้หลังจากเกษตรกรทำการปลูกพืชไปแล้ว 15 วัน จะต้องมายื่นเรื่องแจ้งยืนยันว่ามีการเพาะปลูกจริง โดยกรมจะส่งเกษตรจังหวัดจะเข้าไปตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิ์ ซึ่งเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดเท่านั้นถึงจะรับเงินสนับสนุนจาก 2,000 บาทต่อไร่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ได้
นายสมชาย กล่าวว่า สำหรับกรณีเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกพืชตามโครงการที่ตนเองเลือกแล้ว 15 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน ให้รีบมาแจ้งยืนยันการเพาะปลูกพืชกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทราบ เพื่อทำการตรวจสอบพื้นที่ และบันทึกข้อมูลลงระบบว่าได้ทำการเพาะปลูกแล้ว เพื่อรอรับเงินสนับสนุนจาก ธ.ก.ส ไร่ละ 2,000 บาท ต่อไป ซึ่งหากพ้นช่วงดังกล่าวจะถือว่าเกษตรกรปฏิบัติผิดเงื่อนไขก็จะต้องถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการในทันที ปัจจุบันโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 มีเกษตรกรจาก 53 จังหวัด มีเกษตรกรเข้าร่วมแล้วจำนวน 40,635 ราย คิดเป็นพื้นที่ 342,678. ไร่ จากเป้าหมาย 450,000 ไร่ คิดเป็น 76.15 %

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับเงื่อนไขในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย กรมจะเน้นส่งเสริมการปลูกพืชตามความต้องการของเกษตรกร ยกเว้น หญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย เผือก พืชปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวมากกว่า 120 วัน โดยพื้นที่ดังกล่าวต้องไม่ปลูกข้าวในช่วงวันที่ 1 พ.ย.60 ? 30 เม.ย. 61 ยกเว้นพื้นที่รับน้ำที่มีประกาศให้ทำนาปีเร็วขึ้น โดยเกษตรกรสามารถเลือกช่วงระยะเวลาปลูกพืชหลากหลายได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60- 28 ก.พ. 61
ส่วนกรณีที่เกษตรกรมีเหตุสุดวิสัยทำให้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลการปลูก อาทิ ชนิดพืช วันปลูก ยกเลิกการปลูกหรือยกเลิกการเข้าร่วมโครงการไม่สามารถปลูกพืชตามที่ได้แจ้งไว้ในใบรับสมัครหรือเกษตรกรมีความประสงค์ไม่เข้าร่วมโครงการแล้วให้มายื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อยกเลิกการเข้าร่วมโครงการได้ที่สานักงานเกษตรอำเภอที่เป็นที่ตั้งแปลงภายในวันที่ 28 ก.พ. 61

"นอกจากการให้เงินสนับสนุนในการปลูกพืชหลากหลายและข้าวโพดไร่ละ 2,000 แทนการทำนาปรังแล้ว กรมยังได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตทดแทน และจัดหารตลาดรองรับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวนาในการผลิตพืชทดแทน รวมทั้งจัดการเรียนรู้ให้ชาวนา มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การผลิตข้าว ประโยชน์ของการลดรอบการปลูกข้าว และความรู้ในการผลิตพืชที่ชาวนาเลือก ให้มีความสามารถในการผลิตพืชทางเลือก และใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่นในระยะยาวต่อไปอีกด้วย" นายสมชาย กล่าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ขีดเส้นตาย ชาวนาเร่งขึ้นทะเบียนโครงการปลูกพืชฯ ทดแทนทำนาปรังปี 61". (27-01-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 29-01-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1188568