เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมข้าวจัดหนักนาแปลงใหญ่ ตั้งเป้าปี 64 เพิ่มการผลิตได้อีกกว่า30เปอร์เซ็นต์

25 มกราคม 2561
3,179
นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ว่าสำหรับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เป็นโครงการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การสนับสนุนชาวนามีการรวมกลุ่มมีการบริหารจัดการร่วมกันในการผลิตและจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่ชัดเจน อีกทั้งยังสามารถให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิตเพิ่มศักยภาพการผลิตทำให้ผลผลิตได้มาตรฐาน ซึ่งการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
มีเป้าหมายดำเนินงานใน 71 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 2,350 กลุ่มได้แก่ กลุ่มดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1,172 กลุ่ม และกลุ่มใหม่ จำนวน 1,178 กลุ่ม มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อตัน และเพิ่มผลผลิตในข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเป็น 420 กิโลกรัมต่อไร่ ในข้าวหอมปทุมธานีและข้าวไม่ไวแสงเป็น 720 กิโลกรัมต่อไร่ มีการบริหารจัดการด้านการตลาดและการบริหารจัดการของชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินงานที่มีการบูรณาการร่วมกับอีก 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)

นายสุวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดำเนินงานโครงการระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 มีเป้าหมายจำนวน 18,800 แปลง พื้นที่ 19 ล้านไร่ ซึ่งทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของไทยได้กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด โดยในปี 2561 มีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 2,350 แปลง โดยเป็นการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดการดำเนินงานแปลงใหญ่ในรูปแบบโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ โครงการนำร่องการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรม โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข 43 และโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร เป็นต้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมข้าวจัดหนักนาแปลงใหญ่ ตั้งเป้าปี?64เพิ่มการผลิตได้อีกกว่า30เปอร์เซ็นต์". (25-01-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 25-01-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/316326