เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กรมข้าวเชื่อมทะเบียนราษฎร จับมือกรมการปกครองบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
16 มกราคม 2561
2,355
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวและกรมการปกครอง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการดำเนินการตามแนวทางบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐเช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านการศึกษา เป็นต้น ซึ่งในทางปฏิบัติแต่ละหน่วยงานที่จัดทำฐานข้อมูลของตนเองตามอำนาจหน้าที่ จะต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อใช้เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูล และเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บ
ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวมี 2 ฉบับด้วยกัน ประกอบด้วย บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งกรมการข้าวจะได้รับอนุญาตจากกรมการปกครองให้ใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อภารกิจของกรมการข้าว ด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว ได้แก่ มาตรฐานข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ข้าว โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว

"การทำ MOU ครั้งนี้ นอกจาก กรมการข้าว จะได้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนราษฎรที่กรมการปกครอง รวบรวมเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีข้อมูลเกษตรกรผู้ขอการรับรองมาตรฐานข้าวที่ถูกต้อง และสามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือจากเกษตรกรผู้ขอการรับรองฯและประชาชนทั่วไป อีกทั้งสามารถรับการบริการด้านข้อมูลจากหน่วยงานรัฐได้สะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว ที่สำคัญทั้งกรมการปกครองและกรมการข้าวยังได้ดำเนินงานสอดคล้องตามนโยบายภาครัฐด้านการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ" นายอนันต์ กล่าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมข้าวเชื่อมทะเบียนราษฎร จับมือกรมการปกครองบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน". (16-01-2561).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 16-01-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/314499