เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชูแผนยุทธศาสตร์ข้าว20ปี ตั้งร.ร.เพิ่มหลักสูตรชาวนา

11 มกราคม 2561
2,202
วานนี้ (10 ม.ค.) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 1/2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถตู้โดยสารสาธารณะ เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนรถจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) เป็นก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) การกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านภาษี เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กแทนรถตู้โดยสารในการเดินทางระหว่างจังหวัด การติดตั้งจีพีเอส ในรถโดยสารสาธารณะ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบการแก้ไขปัญหาขยะ มูลฝอย การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะผักตบชวา เพื่อยับยั้งไม่ให้มีการแพร่พันธุ์เพิ่มขึ้น โดยให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบการกำจัดผักตบชวาให้เป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบการคัดแยกขยะ โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกทม. ได้จัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ กทม. พ.ศ. 2558-2562 โดยมีเป้าหมายลดปริมาณขยะให้ได้ร้อยละ 7 ในปี 62 รวบรวมปริมาณขยะอันตรายให้ได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 รวมถึงกำจัดขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ที่ประชุมยังเห็นชอบ การส่งเสริมโรงเรียนเกษตรกรชาวนา โดยให้กระทรวงเกษตรฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่งเสริม ซึ่งได้มีการจัดทำเป็นนโยบายยุทธศาสตร์ข้าว 20 ปี และมีการนำหลักสูตรการเรียนรู้การปลูกข้าว ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณากำหนดเป็นกิจกรรมหนึ่งในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยนำนักเรียนออกไปเรียนรู้ที่โรงเรียนเกษตรกรชาวนาของแต่ละจังหวัด เพื่อให้สามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวัน และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชูแผนยุทธศาสตร์ข้าว20ปี ตั้งร.ร.เพิ่มหลักสูตรชาวนา". (10-01-2560). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 11-01-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/daily/detail/9610000003065