เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โครงการชะลอขาย ปัญหาเพียบ ครม.ชดเชยดอกเบี้ยผู้ค้าข้าวเพิ่ม

10 มกราคม 2561
4,001
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณที่ยังขาดอยู่ สำหรับโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกปีการผลิต 2558/2559 และปีการผลิต 2559/2560 จำนวน 107.25 ล้านบาท ขณะที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รายงานผลการตรวจสอบโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/2560
โดยพบปัญหาและอุปสรรคคือ เกษตรกรบางรายขายข้าวเปลือกก่อนมีโครงการ ดังนั้น ผู้ดำเนินโครงการควรกำหนดมาตรการให้ทันระยะเวลาการเก็บเกี่ยว และมีเกษตรกรบางรายไม่มีลานตากข้าวไม่มียุ้งฉาง หรือไม่สามารถรวมกลุ่มเพื่อค้ำประกันเงินกู้ได้ เนื่องจากการรวมกลุ่มค้ำประกันต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทำให้ไม่ได้รวมโครงการ ดังนั้น ธ.ก.ส.ควรสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการให้มากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ส่วนเกษตรกรภาคใต้นั้นไม่มียุ้งฉางจึงไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จึงควรกำหนดให้สหกรณ์การเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรเป็นกลไกรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำผลผลิตเข้าร่วมโครงการแทน ทั้งนี้ ผลการดำเนินโครงการถึงวันที่ 15 พ.ย.2560 พบว่า เกษตรกรได้รับสินเชื่อ 263,009 ราย เป็นเงิน 14,581 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือกที่เป็นหลักประกันจำนวน 1,587,498 ตัน.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"โครงการชะลอขาย ปัญหาเพียบ ครม.ชดเชยดอกเบี้ยผู้ค้าข้าวเพิ่ม". (10-01-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 10-01-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1173382