เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จ่ายชาวนาไร่ละ2พัน กระตุ้นปลูกพืชทางเลือก-ลดนาปรัง53จังหวัด

12 ธันวาคม 2560
2,898
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561 เป็นมาตรการหนึ่งภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 เพื่อลดรอบการทำนาในฤดูนาปรัง ด้วยการสลับปรับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น ตามความต้องการของเกษตรกร
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561 เป็นมาตรการหนึ่งภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 เพื่อลดรอบการทำนาในฤดูนาปรัง ด้วยการสลับปรับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น ตามความต้องการของเกษตรกร เช่น พืชตระกูลถั่ว ทานตะวัน งา ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน และพืชผัก เป็นต้น ยกเว้น หญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย เผือก พืชปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลไม้ยืนต้น และพืชใดๆ ที่มีระยะเวลาปลูกถึงเก็บเกี่ยว มากกว่า 120 วันขึ้นไป สำหรับพื้นที่ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ จำนวน 53 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ลำปาง แพร่ น่าน ตาก ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา ยโสธร หนองบัวลำภู บึงกาฬ สุรินทร์ มุกดาหาร เลย บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และภาคตะวันตก 5 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม โดยพื้นที่ขอสมัครเข้าร่วมโครงการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปประกอบกิจกรรมอื่น เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสดฤดูนาปรัง ปี 2561

เงื่อนไขเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังในรอบ 4 ปี (ปี 2556 - 2559 ปีใดปีหนึ่ง) พื้นที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นพื้นที่นาเท่านั้น ขนาด 1 งานขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ไร่ โดยเกษตรกรต้องลงทุนในการเตรียมแปลงและปลูกพืชในนาก่อน เมื่อปลูกแล้วให้มาแจ้งยืนยันการเพาะปลูก เพื่อให้คณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ระดับตำบลทำการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ คณะกรรมการบริหารโครงการ ระดับอำเภอ จะส่งรายชื่อให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อโอนเงินให้เกษตรกร ทั้งนี้เมื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วจะไม่สามารถนำพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการกลับไปทำนาปรังในช่วง 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 เมษายน 2560 ได้อีก ยกเว้นพื้นที่รับน้ำที่มีประกาศให้ทำนาปีเร็วขึ้น ดังนั้นจึงขอเชิญชวนชาวนาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จ่ายชาวนาไร่ละ2พัน กระตุ้นปลูกพืชทางเลือก-ลดนาปรัง53จังหวัด". (12-12-2560). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 12-12-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/308250