เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดเรียงความ เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ
04 ธันวาคม 2560
2,348
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายทรงสิทธิ์ จำนงวัฒน์ เกษตรอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กล่าวว่า มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คิดริเริ่มโครงการประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงประจักษ์ถึงชนิดของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของประเทศไทยที่มีสรรพคุณเป็นยอดในการส่งเสริมสุขภาพ และยังคงปลูกในชุมชนท้องถิ่นบางแห่งในประเทศไทย โดยอาศัยคนรุ่นหลัง ซึ่งได้รับข้อมูลจากคนรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูล และ เล่าเรื่องผ่านการประกวดในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชน ได้ค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับ "พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ" ในพื้นที่จังหวัดของตน ที่มีการบริโภคอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นหาข้อมูล ภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับ "กินข้าวแทนยา" ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ในชุมชนท้องถิ่นของผู้สมัคร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป และเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของ "พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ" ของไทย เพื่อส่งเสริมให้ฝึกทักษะการเล่าเรื่องราวโดยสื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนาผู้ปลูก "ข้าวเพื่อสุขภาพ" ได้มีโอกาสพัฒนาข้าวของตน โดยเฉพาะทางการตลาด และเพื่อรวบรวมรายชื่อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีศักยภาพเป็น "ข้าวเพื่อสุขภาพ" มาทำการวิเคราะห์ ว่าแต่ละพันธุ์ มีสารอาหารอะไรที่สำคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภคและมากหรือน้อยเพียงใด

ทั้งนี้ รายละเอียดการประกวด ประเภทผู้สมัคร แบ่งเป็น 3 ประเภท ผู้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า) ผู้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปวส.หรือเทียบเท่า) และ ประชาชนทั่วไป รางวัลการประกวด (สำหรับแต่ละประเภทผู้สมัคร) รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล) โล่พระราชทานฯ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล) เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล เชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล) เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล เชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ระยะเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 - 31 มกราคม 2561 ติดต่อโครงการประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้จากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกวดเรียงความ) 317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-7620-1, 0-2942-7626 โทรสาร 0-2942-7621 E-mail: ricefoundthailand@yahoo.co

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดเรียงความ เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ". (01-12-2560). สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 04-12-2560, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6012010010006
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-27°C
เชียงใหม่
21-23°C
นครราชสีมา
20-24°C
ชลบุรี
22-27°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×