เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกเร่งแก้ปัญหาหนี้เกษตรฯ เตรียมแผนพักหนี้ช่วยสมาชิกผู้ปลูกข้าว
04 ธันวาคม 2560
1,720
ที่ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกเปิดการประชุมชี้แจงโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 เพื่อชี้แจงแนวทางและซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้ถูกต้อง
ที่ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกเปิดการประชุมชี้แจงโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 เพื่อชี้แจงแนวทางและซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยมีนายเอกไท สุวรรณหิตาทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมการประชุม นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภาวะราคาผลผลิตตกต่ำและมูลเหตุจากปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลทำให้เกษตรกรไม่สามารถส่งชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลา เพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพทำนาของเกษตรกร กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 เพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการผลิตข้าว ณ 31 พฤษภาคม 2559 ต้นเงินกู้คงเหลือไม่เกิน 500,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี (1 ก.ค.59 -30 มิ.ย.61) โดยยึดหลักการให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญาต่อ 1 ครัวเรือน

นายสมศักดิ์ แสนศิริ กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้น พบว่ามีจำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอพักชำระหนี้และขอรับการชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลตามโครงการฯ ทั้งหมด 4,634 ราย จำแนกเป็น สหกรณ์ 4,311 ราย กลุ่มเกษตรกร 323 ราย มูลหนี้ต้นเงิน 392,367,050.27 บาท ดอกเบี้ยที่ขอชดเชย 12,285,643.70 บาท โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ต้องส่งชำระหนี้ สามารถนำเงินทุนไปใช้ในการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินเหลือเพียงพอที่จะส่งชำระหนี้และใช้จ่ายในครัวเรือนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : เสรีย์ ศรีพราย
ผู้เรียบเรียง : ณัฎ์ฐญา คุณชยวาณิฎฐ์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกเร่งแก้ปัญหาหนี้เกษตรฯ เตรียมแผนพักหนี้ช่วยสมาชิกผู้ปลูกข้าว". (04-12-2560).
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 04-11-2560, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6012040010001
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-27°C
เชียงใหม่
21-23°C
นครราชสีมา
20-24°C
ชลบุรี
22-27°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×