เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส. ดึง TABCO-บขส. เพิ่มช่องทางขายสินค้าเกษตร

22 พฤศจิกายน 2560
6,792
ธ.ก.ส. จับมือ TABCO และ บขส. เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและข้าว A-Rice จากโครงการบริหารจัดการข้าวผ่านสถาบันเกษตรกร หวังสร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตได้จำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง คาดมีกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสร้างธุรกิจรวบรวมข้าวมูลค่ากว่า 1,100 ล้านบาท และจะสามารถเพิ่มสัดส่วนยอดขายข้าวหอมมะลิตรา A-Rice อีกกว่า 30%
วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2560) ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ บางเขน ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง "ธ.ก.ส. บขส. และ TABCO เพื่อสานพลังประชารัฐ สร้างช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร" โดยนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) นายสุนทร บุญเต็ม ประธานกรรมการ บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO) และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมลงนาม

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการผลผลิตทางการเกษตรอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการวางแผนการผลิต การจัดจำหน่าย การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผลผลิตอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต อันเป็นการคืนความมั่นคั่ง ซึ่งเดิมจะอยู่ที่พ่อค้าคนกลางให้กลับคืนมาสู่เกษตรกรและชุมชน ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนจากโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร มาแปรรูปเป็นข้าวสารหอมมะลิตรา A-Rice และมอบหมายให้ TABCO ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยกระบวนการสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมกับการพัฒนาผลผลิตสู่มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ และยังสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค เช่น Good Manufacturing Practice (GMP) อย. เครื่องหมายรับรองของกรมการค้าภายใน และเครื่องหมายรับรองฮาลาล

การดำเนินงานดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ซึ่งในปีที่ผ่านมา สามารถบริหารจัดการข้าวเปลือกหอมมะลิในปีการผลิต 2558/59 จำนวน 36,633 ตัน สีแปรสภาพเป็นข้าวสารหอมมะลิ ตรา A-Rice ได้ข้าวสารขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 2.6 ล้านถุง คิดเป็นมูลค่าถึง 422 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรต้นน้ำ ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 200,000 ราย สามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น และมีช่องทางการตลาดที่แน่นอน

ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสร้างธุรกิจรวบรวมข้าวมูลค่ากว่า 1,100 ล้านบาท และผู้บริโภคปลายน้ำ ได้ซื้อข้าวและบริโภคข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคาข้าวหอมมะลิภายในประเทศ โดยในปีการผลิต 2559/60 ธ.ก.ส. ได้เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดธุรกิจผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ Delivery ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ผ่านระบบ Application A Product และเว็บไซด์อาลีบาบา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คาดหมายว่า จะสามารถเพิ่มสัดส่วนยอดขายข้าวหอมมะลิตรา A-Rice กว่า 30% คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 670 ล้านบาท นอกจากนั้น ยังนำสินค้าโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร จำหน่ายผ่าน TABCO และบูทที่ บขส. เช่น Bee Fruit บีฟรุ๊ต ผู้ผลิตอาหาร ด้วยกระบวนการ Freezedry มะม่วงอบกรอบ สับปะรดอบกรอบ ขนุนอบกรอบ ทุเรียนอบกรอบ และ Aroi อาโรอิ ข้าวเหนียวมะม่วงอบกรอบ ข้าวเหนียวทุเรียนอบกรอบ และส้มตำไทยอบกรอบ

ด้านนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า บขส. จะสนับสนุนการตั้งบูทวางจำหน่ายตัวอย่างสินค้า โดยผ่านสหกรณ์ร้านค้าพนักงาน บขส. และสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรไปสู่พนักงาน ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป รวมถึงสนับสนุนการจัดทำของที่ระลึกจากผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร (สกก.) สหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด (สกต.) และ TABCO เพื่อใช้ในกิจกรรมของ บขส.

นายสุนทร บุญเต็ม ประธานกรรมการ TABCO กล่าวว่า TABCO จะทำหน้าที่รวบรวม หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ จัดผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร เข้าทำการตรวจสอบคุณภาพก่อน หรือหลังส่งมอบข้าวสาร ผลผลิตทางการเกษตร ในกรณีผลผลิตทางการเกษตรไม่ตรงตามคุณภาพ หรือมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ TABCO ตกลงที่จะรับคืนสินค้า และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ธ.ก.ส. ดึง TABCO-บขส. เพิ่มช่องทางขายสินค้าเกษตร". (21-11-2560). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 22-11-2560, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/stockmarket/detail/9600000117522