เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ลงนามซื้อขายข้าวอินทรีย์

24 ตุลาคม 2560
2,262
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมานายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายข้าวอินทรีย์ (MOU) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร จังหวัดยโสธร
โดยมีนายพนัส พันธุ์วรรณ สหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และมีสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ และผู้ประกอบการค้าข้าว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายข้าวอินทรีย์ (MOU) ณ ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้จังหวัดยโสธร ได้ร่วมกับสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และผู้ประกอบการค้าข้าวในจังหวัดยโสธร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ ไม่ทำให้สมาชิกกลุ่มเกิดความลังเล หรือ แยกตัวออกจากกลุ่มเดิม เพื่อเป็นการลดภาระในการตรวจรับรองของกรมการข้าว โดยใช้กลไกการรับรองมาตรฐานที่กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์เดิมในพื้นที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว ผลผลิตของผู้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์เดิมในพื้นที่ มีกลไกตลาดกลุ่มเดิมรองรับผลผลิต

และการร่วมบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร เป็นจังหวัดต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็งของประเทศ

จังหวัดยโสธร มีกลุ่มเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครง การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560 จำนวน 225 กลุ่ม เกษตรกร 6,415 ราย พื้นที่ 66,005.25 ไร่ แยกเป็น กลุ่มที่ 1 (กลุ่มเตรียมความพร้อม) จำนวน 214 กลุ่ม เกษตรกร 5,992 ราย พื้นที่ 61,551.25 ไร่ กลุ่มที่ 2 (พร้อมตรวจรับรองระบบกลุ่ม) จำนวน 11 กลุ่ม เกษตรกร 423 ราย พื้นที่ 4,454 ไร่

มีผู้ประกอบการค้าข้าวในจังหวัดยโสธร สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ราย ส่วนราคาที่รับซื้อจะสูงกว่าท้องตลาด โดยข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวสี ระยะปรับเปลี่ยน จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 500 บาทต่อตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 4 หากได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด 2,000 บาทต่อตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 15

ข้าวหอมปทุม ระยะปรับเปลี่ยน รับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 400 บาทต่อตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 4 หากได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 1,500 บาทต่อตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 15
ข้าวเจ้า ระยะปรับเปลี่ยน รับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 300 บาทต่อตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 4 หากได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 1,200 บาทต่อตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 15

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ลงนามซื้อขายข้าวอินทรีย์". (24-10-60). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 24-10-60 ,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/agriculture/605855