เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกันภัยธรรมชาติจ่ายค่าสินไหมน้ำท่วมใหญ่ที่สกลนคร 44 ล้านบาท

11 ตุลาคม 2560
3,918
ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมชี้แจงความสำคัญของระบบประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่ จ.สกลนคร มอบเงินสินไหมทดแทน ให้ชาวนาที่ประสบอุทกภัยรอบแรก 44 ล้านบาท
วันนี้ (11 ตุลาคม 2560) จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัยไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดพิธีจ่ายเงิน ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 จำนวนกว่า 4,000 ราย ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

นายนุกูล ปาระชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นนาข้าว พืชไร่ พืชสวนและปศุสัตว์ ทำให้เกษตรกรได้รับเดือดร้อน ทาง ธ.ก.ส. มิได้นิ่งนอนใจ ได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั้งการแก้ปัญหาเร่งด่วนขณะเกิดภัยพิบัติ การวางแผนแก้ปัญหาและป้องกันในระยะกลางและระยะยาว รวมไปถึงการจัดทำโครงการประกันภัยข้าวนาปี ซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเพิ่มเติมจากเงินช่วยเหลือเยียวยาที่รัฐบาลมอบให้

ในปีการผลิต 2560 มีเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีแล้ว 1.58 ล้านราย คิดเป็นพื้นที่ 23.76 ล้านไร่ ค่าเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น 2,299 ล้านบาท สำหรับจังหวัดสกลนครมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 1.63 แสนราย พื้นที่เพาะปลูกข้าวรวม 2.10 ล้านไร่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 65,407 ราย พื้นที่เอาประกัน 901,700 ไร่

ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ธ.ก.ส.ได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร รอบแรกจำนวน 4,481 ราย คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 36,000 ไร่ จำนวนเงินกว่า 44 ล้านบาท ส่วนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายที่เหลือ ธ.ก.ส. จะประสานผู้รับประกันภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้เกษตรกรได้รับค่าสินไหมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินค่าสินไหมที่ได้รับจากผู้รับประกันภัยเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรทุกรายโดยตรง

สำหรับในปีการผลิต 2560 อัตราเบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ รัฐบาลเป็นผู้อุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ ผู้เอาประกันภัย 54 บาทต่อไร่ และ ธ.ก.ส. อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลืออีก 36 บาทต่อไร่ ให้กับลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หากได้รับความเสียหายตามเงื่อนไขกรมธรรม์จะได้รับค่าสินไหมทดแทนในอัตราสูงสุด 1,260 บาทต่อไร่
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์