เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชัยนาทมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ใช้ผลิตข้าวแบบครบวงจร

28 กันยายน 2560
2,540
ชัยนาท - จังหวัดชัยนาท มอบชุดเครื่องจักรกลการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ในการผลิตข้าวครบวงจร ให้กับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตข้าวแบบครบวงจร ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
วันนี้ (27 ก.ย.) นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีมอบชุดเครื่องจักรกลการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ในการผลิตข้าวครบวงจร ให้กับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ในจังหวัดชัยนาท จำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองตาดำโพธิ์เจริญ อำเภอเมืองชัยนาท 2. กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้วอำเภอสรรคบุรี 3. กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านใหญ่ อำเภอสรรคบุรี 4.กลุ่มนาแปลงใหญ่หนองคันปรับอำเภอหันคา 5. กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทับใต้ อำเภอหันคา 6.กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านอ้อย อำเภอสรรพยา 7.กลุ่มนาแปลงใหญ่คุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ 8.กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองพญา อำเภอวัดสิงห์ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตข้าวแบบครบวงจร ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็นครัวสุขภาพเพื่อมหานคร
นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จังหวัดชัยนาทพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทานราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร มีแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย เป็นหัวใจสำคัญในการทำเกษตร อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่จึงเป็นการทำเกษตร พืชหลักคือการปลูกข้าว มีการปลูกข้าวในรอบปีเกินกว่าล้านไร่ แต่ชาวนาก็ยังประสบปัญหาการทำหน้าที่ไม่คุ้มทุน รวมทั้งปัจจัยการผลิตที่มีต้นทุนสูงจึงได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มกันของชาวนา เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและจัดการต้นทุนให้ต่ำให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น โดยทำการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่ระบบการผลิตในด้านอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรที่ยังด้อยประสิทธิภาพ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้เกษตรกรผลิตข้าวครบวงจร โดยดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่
จังหวัดชัยนาทจึงสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ทั้ง 8 จุด ได้แก่ รถเกี่ยวนวดข้าว, รถแทรกเตอร์ขนาดกลาง, จอบหมุน, เครื่องอัดฟาง, เครื่องหว่านปุ๋ย, เครื่องพ่นเอนกประสงค์, ใบมีดดันดิน, รถหยอดข้าวสำหรับนาน้ำและนาแห้ง, รถบรรทุก 6 ล้อ, อีกทั้งอุปกรณ์ในการทำการปลูกข้าวแปลงใหญ่เป็นศูนย์กลางใช้ร่วมกันได้แก่ รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่, รถแทรกเตอร์ขนาดกลาง, จอบหมุน, เครื่องปรับระดับหน้า, และเครื่องวัดระดับด้วยเลเซอร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาด้านการบริหารในรูปแบบกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายที่เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชัยนาทมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ใช้ผลิตข้าวแบบครบวงจร". (27-09-2560).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 28-09-2560, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/local/detail/9600000099175