เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส.เตรียมชง ครม.สรุปแนวทางช่วยค่าเก็บเกี่ยวชาวนา

19 กันยายน 2560
4,919
นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ที่ประชุม ธ.ก.ส. เตรียมวงเงินดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับฤดูการผลิตข้าวนาปี 2560/2561 ประมาณ 70,000 ล้านบาท
ความช่วยเหลือแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ วงสินเชื่อเพื่อรวบรวมและแปรรูปผลผลิต อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ซึ่งปล่อยให้กับสถาบันเกษตรกร วงเงิน 23,000 ล้านบาท และเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวพืชผลที่จ่ายช่วยเหลือแบบให้เปล่าต่อรายต่อไร่อัตราเดียว แต่ไม่เกิน 15 ไร่ วงเงินรวม 47,000 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ 3 ล้านราย โดยการช่วยเหลือนี้ไม่ขัดกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) และถือเป็นความช่วยเหลือที่ใกล้เคียงกับการช่วยเหลือฤดูกาลผลิตรอบก่อนไม่เป็นภาระงบประมาณ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี และเพื่อให้ทันต่อการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรเดือนพฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะสามารถนำเสนอชุดมาตรการนี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเดือนตุลาคมนี้ และจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรหมดภายใน 2-3 เดือน หลังได้รับความเห็นชอบ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สรุปชัดเจนว่าแนวทางช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวพืชผลฤดูกาลนี้เกษตรกรจะได้รับเป็นเงินต่อรายต่อไร่เท่าไร ต่างจากปีก่อนให้ความช่วยเหลือเป็นลักษณะขั้นบันไดตั้งแต่ 800-1,200 บาทต่อไร่ อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นจะให้เงินสนับสนุนเกษตรกรรายละไม่เกิน 15 ไร่เท่านั้น เนื่องจากต้องการช่วยเกษตรรายเล็กและเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกประเภท
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ธ.ก.ส.เตรียมชง ครม.สรุปแนวทางช่วยค่าเก็บเกี่ยวชาวนา". (18-09-2560). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 19-09-2560, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/uptodate/detail/9600000095845