เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สหกรณ์เมืองอุทัยเปิดตัวธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง-ลดต้นทุน

24 สิงหาคม 2560
3,154
วันที่ 24 ส.ค. เวลา 09.00 น. ที่บริเวณตลาดกลางสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตร ให้เป็นองค์กรที่สามารถดำเนินธุรกิจตอบสนองความต้องการของสมาชิกชุมชนและสังคม พร้อมทั้งมีศักยภาพในการผลิต แปรรูป และสร้างกลไกทางการตลาดสินค้าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 6 มาตรการ คือ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และธนาคารสินค้าเกษตร
โดยในครั้งนี้ได้คัดเลือกสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด เป็นธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และคัดเลือกสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด เป็นธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ตามมาตรการธนาคารสินค้าเกษตร มีความเชื่อมโยงกับมาตรการอื่นๆ ทั้ง 5 มาตรการ ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิผลมากขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สหกรณ์เมืองอุทัยเปิดตัวธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง-ลดต้นทุน". (23-08-2560). มติชน.:
สืบค้นเมื่อ 24-08-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.matichon.co.th/news/639846