เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ ดันสินค้าเกษตรนวัตกรรม ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกร

07 กรกฏาคม 2560
4,296
วันที่ 4 ก.ค. 60 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ที่อยู่ภายใต้กรมฯ ได้จัดทำแผนงานส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรม โดยเมื่อเร็วๆ นี้ได้เชิญผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมข้าวมาแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา/อุปสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลด้านการตลาด เพื่อจัดทำแผนงานการช่วยเหลือ
ซึ่งสถาบันฯ จะรวบรวมข้อมูลและนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ประกอบการเป็นรายกรณี โดยจะเร่งดำเนินการให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าเกษตรนวัตกรรม ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาข้าว และความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้ด้วย

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภค เกี่ยวกับสินค้านวัตกรรมข้าว ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนส.ค.นี้ รวมทั้ง จัดหาช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายให้กับผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันยังจะเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ ตลาด อ.ต.ก. ระหว่างวันที่ 22-30 ก.ค.นี้ คาดว่า จะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้านวัตกรรมข้าวได้ทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งสามารถเพิ่มคู่ค้าและยอดขายให้กับผู้ประกอบการได้

อย่างไรก็ตาม สถาบันฯจะขยายช่องทางการจำหน่าย และสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมข้าวในต่างประเทศด้วย และกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาให้ความรู้ในการขยายตลาดประเทศต่างๆ คาดจะช่วยส่งเสริมผลักดันสินค้านวัตกรรมข้าวให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง และเพิ่มศักยภาพสินค้านวัตกรรมข้าว เพื่อแข่งขันในเวทีการค้าโลก

ทั้งนี้ กรมฯขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ จากนวัตกรรมสินค้าข้าว ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาอุปสรรค และการส่งเสริมการตลาด ได้ที่ โทร. 0-2547-4771-86 ต่อ 4044, 4047 หรือเว็บไซต์กรมฯ ที่ Dft.go.th/ Apiinspire, APiinspire@gmail.com, facebook.com/APiinspire, twitter.com/APiinspire และ instagram.com/APiinspire.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ ดันสินค้าเกษตรนวัตกรรม ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกร". (04-07-2560). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 07-07-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/994400