เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส. แจงมาตรการดูแลชาวนาผู้ปลูกข้าวของภาครัฐมุ่งเน้นความยั่งยืน

06 กรกฏาคม 2560
4,730
ธ.ก.ส.ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยสนับสนุนการ ทำประกันภัยนาข้าวเพื่อดูแลความเสี่ยงให้กับพี่น้องชาวนา ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต ด้วยการสนับสนุนการทำเกษตรแปลงใหญ่ ดูแลเสถียรภาพราคาด้วยโครงการสินเชื่อชะลอ การขายข้าวเปลือกที่ยุ้งฉาง และโครงการรวบรวมและแปรรูปข้าวเปลือกโดยกระบวนการสหกรณ์ ทำให้ราคาขายข้าวขยับตัวสูงขึ้นปัจจุบันราคาข้าวสูงถึงตันละ 11,200 บาท
นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว โดยชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ ฯ สามารถเก็บรักษาข้าวไว้ในยุ้งฉางของตนเองหรือสถาบันเกษตรกร และได้รับแรงจูงใจเพื่อดูแลคุณภาพข้าวเปลือกตั้งแต่ก่อนขึ้นยุ้งและการเก็บรักษาจนกว่าจะนำออกขาย ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 262,881 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 1,429,032 ตัน จ่ายสินเชื่อไป 13,040 ล้านบาท และมีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 104 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 159,003 ตัน จ่ายสินเชื่อไป 1,439 ล้านบาท สำหรับโครงการรวบรวมและแปรรูปข้าวเปลือกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านสถาบันเกษตรกร ฤดูการผลิต 2559/60 ดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกได้จำนวน 1,627,544 ตัน สนับสนุนสินเชื่อ จำนวน 11,436 ล้านบาท

จากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวของรัฐบาลในหลายโครงการที่มี การเกื้อหนุนกัน นอกจากช่วยลดความเสี่ยงและช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรแล้ว ยังส่งผลให้ราคา ข้าวเปลือกในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นถึงราคาตันละ 9,500 ? 11,200 บาท ตามชนิดของข้าว ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรที่ไม่มียุ้งฉางหรือไม่ได้เข้าร่วมโครงการได้รับโอกาสในการขายข้าวในราคาที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร