เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อม ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวแล้ว 63,807 ล้านบาท

05 กรกฏาคม 2560
35,455
ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,000 บาท รวมทั้งเงินค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว รวมกว่า 63,807 ล้านบาท ส่วนกรณีที่เกษตรกรภาคใต้ยังไม่ได้รับเงิน ธ.ก.ส.เร่งแก้ไขปัญหาร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า "โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 หรือเงินไร่ละ 1,000 บาท ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ธ.ก.ส.ได้โอนเงินให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศแล้ว 3,873,289 ราย เป็นเงิน 32,154 ล้านบาท ส่วนโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 มีเกษตรกรได้รับเงินโอนไปแล้ว จำนวน 3,739,899 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 31,653 ล้านบาท ส่วนกรณีที่สมาพันธ์เกษตรกรและชมรมชาวนาจังหวัดสงขลาร้องเรียนว่า ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนั้น จากการเร่งตรวจสอบข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว และมีบางส่วนที่ข้อมูลยังไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องตรวจสอบและแก้ไขให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้เร่งดำเนินการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการแล้ว จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปโดยเร็ว"
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์