เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อัดงบกลางเพิ่มเสริมแกร่งเศรษฐกิจ รัฐไฟเขียวประกันข้าวนาปี60

29 มิถุนายน 2560
3,120
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 วงเงินงบประมาณที่รัฐบาลใช้อุดหนุนจ่ายเบี้ยประกันแทนประชาชน 1,841 ล้านบาท มีเป้าหมายพื้นที่เข้าร่วมโครงการขั้นต่ำ 25 ล้านไร่ สูงสุด 30 ล้านไร่ จากปีที่ผ่านมามีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 27.18 ล้านไร่ เกษตรกร 1.57 ล้านราย ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เริ่มฤดูกาลเพาะปลูกไปจนถึง 31 ส.ค.2560 ยกเว้นภาคใต้ ที่จะสิ้นสุด 15 ธ.ค.2560 เพราะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกล่าช้ากว่าพื้นที่อื่น
สำหรับปี 2559 เอกชนรับเบี้ยประกันภัยข้าวนาปีทั้งสิ้น 2,920.99 ล้านบาท จ่ายสินไหม 597 ล้านบาท ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้เจรจากับบริษัทเอกชนที่รับประกันภัย ขอลดเบี้ยประกันลงมาเหลือที่ 97.37 บาทต่อไร่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 107.428 บาทต่อไร่ หรือลดลงประมาณ 10 บาท ขณะที่วงเงินคุ้มครองได้รับเพิ่มขึ้นจาก 1,111 บาทต่อไร่ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 1,260 บาทต่อไร่ สำหรับ 6 ภัยธรรมชาติได้แก่ น้ำท่วม หรือฝนตกหนัก, ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง, ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น, ภัยอากาศหนาว หรือน้ำค้างแข็ง, ลูกเห็บและไฟไหม้ ส่วนภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดได้รับวงเงินคุ้มครองเพิ่มขึ้นจาก 555 บาท เป็น 630 บาท รวมแล้วเกษตรกรได้รับการคุ้มครองต่อจำนวนเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 20% นอกจากนี้ ยังให้เกษตรกรสามารถซื้อประกันภัยข้าวนาปีเพิ่มเองได้ ?การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ผ่านมาและปีนี้รัฐและ ธ.ก.ส.จะเป็นผู้รับผิดชอบแทนเกษตรกร แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยากให้ผ่านไป 2-3 ปี เกษตรกรมีส่วนร่วมจ่ายเบี้ยประกันเองในส่วนที่รัฐบาลจ่ายให้?

นายกอบศักดิ์กล่าวว่า นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 ในส่วนของงบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งเดิมรัฐได้ตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้ 19,942 ล้านบาท อนุมัติโครงการไปก่อนหน้านี้แล้ว 8,173 ล้านบาท เหลืออยู่ 11,769 ล้านบาท ครม.ได้อนุมัติโครงการเพื่อใช้งบประมาณในส่วนนี้เพิ่มอีก 3,828 ล้านบาท ของ 18 หน่วยงาน รวม 28 โครงการ.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อัดงบกลางเพิ่มเสริมแกร่งเศรษฐกิจ รัฐไฟเขียวประกันข้าวนาปี60". (28-06-2560). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 29-06-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/986028