เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
จ.สมุทรปราการ แนะเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้ไถกลบตอซังแทนการเผา เพื่อคงสภาพความสมบูรณ์ของดินที่ดี
26 มิถุนายน 2560
2,598
นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การบำรุงดินถือเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้พืชผลมีคุณภาพ จึงขอเตือนเกษตรกรที่ทำการเผาตอซังข้าว ไม่เพียงแต่สูญเสียทางระบบนิเวศวิทยาเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งความเสื่อมสภาพของดิน ทำลายแมลง และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ที่เป็นหัวใจหลักในการผลิตพืชอาหารทางการเกษตร
นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การบำรุงดินถือเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้พืชผลมีคุณภาพ จึงขอเตือนเกษตรกรที่ทำการเผาตอซังข้าว ไม่เพียงแต่สูญเสียทางระบบนิเวศวิทยาเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งความเสื่อมสภาพของดิน ทำลายแมลง และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ที่เป็นหัวใจหลักในการผลิตพืชอาหารทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าว ส่งผลทำให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นด้วย ทำให้มีชาวนาจำนวนไม่น้อยต้องปรับตัวเอง ลด ละ เลิก เผาตอซัง หันมาสู่การปลูกข้าวในแบบวิถีธรรมชาติ ที่อาจจะต้องใช้ความอดทนในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นเมื่อดินดี ผลผลิตก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การไถกลบตอซัง หมายถึง การไถกลบตอซังข้าวหรือพืชไร่ที่มีอยู่ในไร่นาภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วลงไปในดินระหว่างการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกขณะที่ดินมีความชื้น และปล่อยทิ้งไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายในดินซึ่งจะกลายเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช แล้วจึงปลูกพืชหลักตามที่ต้องการ จึงเป็นอีกวิธีที่ชาวนาเลือกใช้ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการนำเศษซากพืชหมุนเวียนกลับลงสู่ดิน ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ทำให้ดินฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก และยังช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยหลายชิ้นที่สรุปไว้ว่า การไถกลบตอซัง เป็นวิธีการจัดการดินที่เหมาะสม สามารถช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน และยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : กัญญรัตน์ เกียรติสุภา
ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จ.สมุทรปราการ แนะเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้ไถกลบตอซังแทนการเผา เพื่อคงสภาพความสมบูรณ์ของดินที่ดี".
(24-06-2560). สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 26-06-2560, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN6006240010003
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-27°C
เชียงใหม่
21-23°C
นครราชสีมา
20-24°C
ชลบุรี
22-27°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×