เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สรรพากรเตือนเริ่มหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 0.5% ค่าซื้อข้าว 1 มิ.ย.นี้

01 มิถุนายน 2560
9,332
ตามที่กรมสรรพากรได้ออกคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.280/2560เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560 กำหนดให้มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 0.5 สำหรับการจ่ายเงินค่าซื้อข้าวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไปนั้น
นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงว่า "ตามที่กระทรวงการคลัง ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 328 (พ.ศ.2560) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ลดอัตราภาษีในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินค่าซื้อข้าว จากเดิมให้หักไว้ในอัตราร้อยละ 0.75 ลดเหลืออัตราร้อยละ 0.5 และอธิบดีกรมสรรพากรได้ออกคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 280/2560 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560 กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินค่าซื้อข้าวและเป็นผู้ส่งออก หักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินได้พึงประเมินที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินค่าซื้อข้าวที่ได้จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายเงินค่าซื้อข้าวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป"

โฆษกกรมสรรพากรกล่าวเพิ่มเติมว่า "สำหรับการจ่ายเงินค่าซื้อข้าวก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นผู้จ่ายเงินค่าซื้อข้าวและเป็นผู้ส่งออก ที่ได้จ่ายเงินค่าซื้อข้าวให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ยังคงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 0.75 ของเงินได้พึงประเมินที่จ่าย"

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สรรพากรเตือนเริ่มหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 0.5% ค่าซื้อข้าว 1 มิ.ย.นี้". (31-05-2560). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 01-06-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1496229810