เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรฟื้นคุมนำเข้า ปู่ย่าพันธุ์ไก่ แก้ไข่ล้นรายใหญ่ดัมพ์ราคาร่วง

04 พฤษภาคม 2560
2,630
"เอ้กบอร์ด" ร้องพาณิชย์ฟื้น พ.ร.บ.ควบคุมนำเข้าไก่ปู่ย่าพันธุ์ แก้วังวนปัญหาไข่ล้น ดัมพ์ราคา ชี้เงื่อนไขใหม่ได้โควตาเกิน 3 แสนตัว ต้องรายงานแผนกลับมายังเอ้กบอร์ดก่อนวางตลาด เร่งทำประชาพิจารณ์บังคับใช้ทันสิ้นปีนี้
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอกระทรวงพาณิชย์ให้ออกประกาศเพื่อควบคุมการนำเข้าไก่ปู่ย่าพันธุ์ (GP) และไก่พ่อแม่พันธุ์ (PS) โดยอาศัยกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ออกประกาศเพื่อบังคับใช้กับผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้า GP และ PS ให้ปฏิบัติตามโควตานำเข้าอย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมไข่ไก่ล้นตลาด

คาดว่าร่างประกาศใหม่จะแล้วเสร็จภายใน 4-5 เดือน เนื่องจากต้องทำประชาพิจารณ์ตามรัฐธรรมนูญก่อนมีผลบังคับใช้

"เดิมโควตาที่เอ้กบอร์ดกำหนด เป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ทำให้เกิดการนำเข้า PS ได้อย่างเสรี จนเกิดปัญหาการนำเข้าจำนวนมากเกินความต้องการ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไม่ปลดแม่ไก่ยืนกรงออกจากระบบตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากเห็นว่าไข่และไก่ราคาดี ทำให้ไข่ไก่ล้นตลาด ราคาตกต่ำและมีการดัมพ์ราคาในภาคใต้ ต่อไปต้องมีการกำหนดเกณฑ์ว่ากี่สัปดาห์ต้องปลดแม่ไก่ยืนกรง หากไม่ปลดจะมีความผิดตามกฎหมายมีโทษทั้งจำทั้งปรับสูงสุดถึง 1 ล้านบาท"

นอกจากนี้ เงื่อนไขกำหนดต่อไปผู้ประกอบการที่จะขยายฟาร์มที่ได้สิทธิ์โควตา 300,000 ตัวขึ้นไปต้องรายงานแผนการผลิต การตลาดกลับมายังเอ้กบอร์ดก่อนการผลิตและจำหน่าย โดยในแผนต้องระบุว่า ผลิตไข่ไก่ที่ไหน กระบวนการฟาร์มเป็นอย่างไร มีตลาดรองรับหรือไม่ และส่งออกจำหน่ายที่ใดบ้าง เพื่อตีกรอบการผลิตให้สอดคล้องกับการบริโภคในปัจจุบัน ทั้งนี้ มติที่ประชุมยังมีแผนการส่งเสริมบริโภคไข่ โดยให้โรงเรียนเพิ่มเมนูไข่ไก่ในมื้ออาหารกลางวันเป็น 3 ฟองต่อสัปดาห์

ขณะที่ก่อนหน้านี้ที่ประชุมเอ้กบอร์ดได้พิจารณาแผนนำเข้าไก่ไข่พันธุ์ปี 2560 โดยกำหนดปริมาณการนำเข้า GP 6,000 ตัว และนำเข้า PS 600,000 ตัว จัดทำแผนการนำเข้าเพื่อรายงานไปยังกรมปศุสัตว์ โดยปริมาณการนำเข้า GP และ PS จะต้องสอดรับกับผลผลิตภายในประเทศ ส่วนการวางแผนควบคุมการผลิตไข่ไก่ให้เกิดความสมดุลทั้งการบริโภคและส่งออกนั้น ทางเอ้กบอร์ดได้ประมาณการไก่ยืนกรง จำนวนไข่ไก่ และการตลาดในปี 2560 โดยพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ปริมาณการเคลื่อนย้ายลูกไก่ไข่เข้าเลี้ยงปี 2559 เป้าหมายการตลาดตามแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ปี 2557-2561 ที่ขยายตัว 5% ต่อปี และสถิติการนำเข้า PS ปี 2553-2558 โดยได้ประมาณการผลผลิตไก่ไข่ปี 2560 จำนวน 55.64 ล้านตัว ผลผลิตไข่ไก่จำนวน 16,473 ล้านฟอง และประมาณการตลาดไข่ไก่ส่งออกจำนวน 420 ล้านฟอง และไข่ไก่บริโภคในประเทศจำนวน 16,053 ล้านฟอง และมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ประสานร่วมกับกรมการค้าภายในและภาคเอกชน พิจารณาเรื่องการบริหารจัดการการผลิตไข่ไก่ให้สมดุลกับการตลาด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรฟื้นคุมนำเข้า ปู่ย่าพันธุ์ไก่ แก้ไข่ล้นรายใหญ่ดัมพ์ราคาร่วง". (03-05-2560). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 04-05-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1493810375