เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มีผลแล้ว คลังออกกฎกระทรวงลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายค่าซื้อข้าวเหลือ 0.5% จากเดิม 0.7%

03 พฤษภาคม 2560
3,359
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษฎาคม 2560 ได้ลงประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 328 (พ.ศ.2560) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้ ลงนามโดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2560 โดยเนื้อหาสาระเป็นการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าซื้อข้าวเหลือ 0.5% จากเดิม 0.75% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.2560 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2560 ที่ได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงเรื่องนี้ เนื่องจากมองว่า ระบบการค้าข้าวปัจจุบัน ประกอบด้วย กระบวนการผลิต การแปรรูป และการจำหน่าย โดยมีเกษตรกรเป็นหน่วยผลิตต้นน้ำ ผลิตในรูปของข้าวเปลือกแล้วขายให้โรงสี พ่อค้าข้าวเปลือก ตัวแทน/นายหน้า (หยง) และสถาบันเกษตรกรหรือสถาบันของรัฐบาล

ซึ่งข้าวเปลือกที่เกษตรกรขาย โรงสีจะทำการแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อส่งออกเองโดยตรง ขายให้หยง โดยหยงจะขายต่อให้กับผู้ส่งออก และขายให้ผู้ค้าส่ง โดยผู้ค้าส่งจะบรรจุเป็นข้าวถุงขายให้ผู้ค้าปลีก ระบบการค้าข้าวมีผู้ประกอบการทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาในหลายขั้นตอน แต่ข้อกฎหมายกำหนดให้เฉพาะนิติบุคคลผู้ซื้อข้าวที่เป็นผู้ส่งออกมีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้ที่จ่ายให้กับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่เป็นผู้ขายเท่านั้น ส่งผลให้ข้อมูลการบริหารจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากผู้ประกอบการค้าข้าวไม่ครบถ้วน

ดังนั้น ครม.จึงเห็นควรปรับลดการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสินค้าเกษตรประเภทข้าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและระบบของการค้าข้าวในปัจจุบันที่มีกระบวนการและมีผู้เกี่ยวข้องหลายขั้นตอน และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้ที่มีการปรับลดอัตราลง

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/048/6.PDF
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"มีผลแล้ว คลังออกกฎกระทรวงลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายค่าซื้อข้าวเหลือ 0.5% จากเดิม 0.7%". (02-05-2560).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 03-05-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1493721771