เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เชือดโรงสีเอาเปรียบชาวนา

28 เมษายน 2560
3,265
กรมการค้าภายในเชือดผู้ประกอบการค้าข้าว 3 รายเอาเปรียบชาวนา ส่งดำเนินคดีทันที คาดโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจสอบผู้ประกอบการโรงสีข้าว ท่าข้าว และหรือตลาดกลางรับซื้อข้าวเปลือก 54 ราย ในพื้นที่จ.สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท สิงห์บุรี และอุทัยธานี ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ประกอบการ 3 ราย เอาเปรียบชาวนา จึงได้ดำเนินคดี ในข้อหาฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 41 พ.ศ.2560 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อและการแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือก อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ กรมฯ มีหน้าที่ในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการโรงสี ท่าข้าว และตลาดกลางรับซื้อข้าวเปลือก ให้รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรชาวนาในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรม รวมถึงมีการแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจน พร้อมทั้งดูแลให้หักลดน้ำหนักความชื้น และสิ่งเจือปนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบ พบว่า โรงสี ท่าข้าว และหรือตลาดกลางรับซื้อข้าวเปลือก ยังมีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรชาวนา และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว ตาม พ.ร.บ.การค้าข้าว พ.ศ.2489 จึงได้ดำเนินคดี อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การค้าข้าว พ.ค.2489 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือก การไม่แสดงอัตราการหักลดความชื้น และไม่แสดงอัตราการหักลดน้ำหนักสิ่งเจือปน ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 41 พ.ศ.2560 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือก

กรมฯ ขอเตือนให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว ตลอดจนการรับซื้อข้าวเปลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อข้าวเปลือก หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบ จะดำเนินการอย่างเข้มงวด และจะเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการค้าข้าว หากฝ่าฝืนกฎหมาย จะดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายข้าวเปลือก รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแส การกระทำความผิด สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมการค้าภายใน โรงสี ผู้ประกอบการ ค้าข้าว เอาเปรียบ เศรษฐกิจ ชาวนา ปิดป้าย แสดงราคา ผิดกฎหมาย".
(27-04-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 29-04-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/570673