เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ครม.ทุ่มงบ 2.5 หมื่นล้านบาท เห็นชอบ 3 โครงการผลิตข้าวระยะ 5 ปี บิ๊กตู่ เข้มประเมินทุกปี

12 เมษายน 2560
3,466
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) 3 โครงการ กรอบวงเงินงบประมาณ 25,871 ล้านบาท ระยะเวลาเนินโครงการ 5 ปี (2560-2564) จำนวน 2 โครงการ พร้อมทั้งอนุมัติงบกลาง ฯ ปี 60 ในการดำเนินการ 3 โครงการ วงเงิน 1,087 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดทั้ง 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมคุณภาพดี เป้าหมายเกษตรกร 21 จังหวัด 6 หมื่นครัวเรือน พื้นที่ 3 แสนไร่ ระยะเวลาดำเนินการเดือนมีนาคม-ตุลาคม 60 เข้าร่วมโครงการรายละไม่เกิน 5 ไร่ ไร่ละ 15 กิโลกรัม วงเงิน 57 ล้านบาท

2.โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) สนับสนุนเกษตรกรร่วมกลุ่มผลิตและบริหารจัดการร่วมกัน กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรปลูกข้าว 70 จังหวัด จำนวน 1.5 ล้านราย พื้นที่ 19 ล้านไร่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (2560-2564) เกษตรกรต้องร่วมกลุ่ม 30 คนขึ้นไป มีพื้นร่วมกัน 300 ไร่ขึ้นไป ในชุมชนใกล้เคียงกัน กรอบวงเงิน 16,117 ล้านบาท

3.โครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์ เกษตรกรเป้าหมาย 66,700 ราย พื้นที่ 1 ล้านไร่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (2560-2564) เกษตรกรรวมกลุ่ม 5 คนขึ้นไป พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 100 ไร่ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 15 กิโลกรัมต่อไร่ อุดหนุนเงินให้เกษตรกรเพื่อชดเชยรายได้ รายละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 9,000 บาท แบ่งจ่าย 3 ปี ปีแรก 2,000 บาท ปีที่สอง 3,000 บาท และปีที่สาม 4,000 บาท โดยจะมีการประเมินทุก ๆ ปี กรอบวงเงิน 9,696 ล้านบาท

"ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้ประเมินผลงานทุก ๆ ปี โดยให้สำนักงาน PMDU เป็นผู้ประเมิน หากผลงานไม่ประสบความสำเร็จจะยุติโครงการทันที"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ครม.ทุ่มงบ 2.5 หมื่นล้านบาท เห็นชอบ 3 โครงการผลิตข้าวระยะ 5 ปี บิ๊กตู่ เข้มประเมินทุกปี". (11-04-2560). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 12-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1491910988