เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เพิ่มรายได้เกษตรกร สกต.บุรีรัมย์ MOU สกต.ระนอง แก้ปัญหาตลาดสินค้าเกษตร

05 เมษายน 2560
4,705
บุรีรัมย์ - สกต.บุรีรัมย์ MOU กับ สกต.ระนอง จำกัด เชื่อมโยงธุรกิจ แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร ข้าวหอมมะลิ กับกาแฟ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชี้ช่องทาง กลยุทธ์ด้านการตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ทำให้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. และสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
วันนี้ (4 เม.ย.) ที่ห้องประชุมชั้น 2ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.บุรีรัมย์ นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นายจักรดุล ศรีสุวรมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสุนทร บุญเติม ประธานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด (สกต.บุรีรัมย์ จำกัด) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชื่อมโยงธุรกิจ ระหว่าง สกต.บุรีรัมย์ จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด (สกต.ระนอง จำกัด)

โดยมีนายภูรินทร์ พรหมอักษร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน นายอภิชาติ กรมาทิตย์สุข ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.ระนอง นายสมศักดิ์ สว่างศรี ประธานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด และนายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

การลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นแลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตร ระหว่างกาแฟของ สกต.ระนอง จำกัด กับข้าวหอมมะลิ 100% ของ สกต.บุรีรัมย์ จำกัด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการตลาดของเกษตรกรชาวนาและชาวสวนกาแฟ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นน้ำในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพ ป้อนให้กับสถาบันเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อการผลิต สร้างความมั่นคงในอาชีพและชุมชน

อีกทั้งพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เป็นต้นแบบในการรวบรวมผลิตผลจากสมาชิก สู่การแปรรูปเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตผล และยังเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการรวบรวมผลิตผล/แปรรูป ระหว่างสถาบันเกษตรกร และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งชี้ช่องทาง รวมทั้งกลยุทธ์ด้านการตลาด การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแก่สหกรณ์การเกษตรและสมาชิก เป็นการยกระดับความสามารถให้แก่สหกรณ์การเกษตร และสมาชิก
นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ธ.ก.ส.จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ภายใต้บทบาทของธนาคาร ที่มุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท โดยยึดหลักการพัฒนานำธุรกิจหลักตาม มุ่งหวังให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตความที่ดี เพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรรองรับ AEC เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยกำหนดกลยุทธ์พัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรเพื่อการแข่งขัน มุ่งเน้นชุมชนต้นแบบและพัฒนาลูกค้าให้เป็นผู้ประกอบการ กลยุทธ์สนับสนุนการพัฒนากระบวนการรวบรวมและการแปรรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม กลยุทธ์พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

โดยการส่งเสริมให้ สกต.และเครือข่ายเป็นตลาดเกษตรกร สนับสนุนสินค้าที่มีคุณภาพสูง กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนการสหกรณ์ ด้วยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็ง กำหนดแผนพัฒนาด้านการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดห่วงโซ่การผลิตประกอบด้วย การจัดการผลิตภาคชุมชน การรวบรวม การแปรรูป และการจัดการตลาดผ่านขบวนการสหกรณ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน

ด้านนายสุนทร บุญเติม ประธาน สกต.บุรีรัมย์ จำกัด กล่าวว่า ชาวนาผู้ปลูกข้าวมีปัญหาเรื่องการตลาดเนื่องจากผลผลิตออกมาจำนวนมาก แต่ราคาตกต่ำ ธนาคารจึงได้กำหนดให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือของเกษตรกร ชุมชน และ สกต. ตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าว ทั้งนี้ โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตรระหว่างข้าวหอมมะลิกับกาแฟ ได้จัดส่งข้าวไปยังจังหวัดระนองจำนวน 200 ตัน รวมมูลค่า 6 ล้านบาท และได้รับกาแฟจากจังหวัดระนองมาจำนวน 2,000 ลัง รวมมูลค่า 3,160,000 บาท

ทั้งนี้ คาดว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถพัฒนาการผลิตทางการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้รับผลผลิตสูงขึ้น ตรงความต้องการของตลาด สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิต สร้างรายได้เพิ่ม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถพัฒนาการผลิตทางการเกษตรได้ตรงกับความต้องการของตลาดสามารถยกระดับสู่มาตรฐานการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า รวมถึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถขายกาแฟได้ในราคาที่เป็นธรรม มีตลาดสินค้าเกษตรรองรับ อีกทั้งเกษตรกรมีการรวมกลุ่มอาชีพในการผลิต สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ และเกิดกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรมีความสามัคคี สร้างความเข้มแข็งในชุมชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เพิ่มรายได้เกษตรกร สกต.บุรีรัมย์ MOU สกต.ระนอง แก้ปัญหาตลาดสินค้าเกษตร". (04-04-2560). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 05-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000034375&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3