เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรลงพื้นที่บุรีรัมย์ฟังปัญหาชาวบ้าน ร่วมโครงการทำนาแปลงใหญ่

30 มีนาคม 2560
4,213
30 มี.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2560 ของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรว่ามีอะไรติดขัด หรือต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งเกษตรกรต้องการให้ส่วนราชการช่วยเหลืออะไร เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมโครงการ
โดยได้เดินทางไปพบปะกับกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการทำนาแปลงใหญ่ พร้อมทั้งได้หารือถึงปัญหาความต้องการของเกษตรกร ที่กลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ , กลุ่มผลิตข้าวดินภูเขาไฟ ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ จากนั้นไปเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านตะครอง ต.หนองเต็ง อ.กระสัง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และลงพื้นที่เยี่ยมนาแปลงใหญ่ด้วย

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งเสริมโครงการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2560 จำนวน 108 แปลง พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการทำนาแปลงใหญ่ เกษตรกรต้องรวมกันได้ 30 ครัวเรือน มีพื้นที่การทำนารวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ สมาชิกต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และต้องมีเอกสารสิทธิ์ของตัวเอง ทั้งอยู่ในเขตพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว และควรคัดเลือกพื้นที่มีแหล่งน้ำ ชลประทาน
อีกทั้งการดำเนินงานต้องต้องบรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน คือ ต้องลดต้นทุนการลิตลงอย่างน้อย 20 % ต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้อย่างน้อย 20 % ผลผลิตที่ออกมาต้องได้มาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ ต้องมีการเชื่อมโยงการตลาด และต้องต้องมีการบริหารจัดการกลุ่ม

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หากเกษตรสามารถรวมกลุ่มการทำนาแปลงใหญ่ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต การจัดการคุณภาพ และการจัดการด้านการตลาด เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ จะทำให้วิถีชีวิตดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการผลิตข้าวที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ทำให้ข้าวราคาสูงขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบว่า เกษตรกรยังไม่เข้าใจถึงการรวมกลุ่มการทำนาแปลงใหญ่ ต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง และพื้นที่ส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ เพราะยังต้องอาศัยน้ำจากฝน ซึ่งจะได้ให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจ และช่วยหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรลงพื้นที่บุรีรัมย์ฟังปัญหาชาวบ้าน ร่วมโครงการทำนาแปลงใหญ่". (30-03-2560). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ , 30-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/262971