เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พณ.เตรียมของบรัฐ 400 ล้าน ผุดตลาดกลางข้าวสารปริมณฑลแห่งแรก

20 มีนาคม 2560
4,197
นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯอยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่จัดตั้ง ตลาดกลาง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายข้าวสาร นำร่องพื้นที่ในปริมณฑล อาทิ ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตลาดต่อยอด ติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต พื้นที่บริเวณโรงงานข้าวมาบุญครอง บริษัทปทุมไรซ์มิลล์ จ.ปทุมธานี เป็นต้น โดยแนวคิดที่ตั้งตลาดกลางข้าวสารต้องพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000-6,000 ตารางเมตร และมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไว้แล้ว เช่น อาคารสำนักงาน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกของผู้บริหารระดับสูง และของบกลาง 300-400 ล้านบาทเพื่อใช้ในการสนับสนุนค่าเช่าสถานที่ให้กลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตั้งเป้าสามารถดำเนินการได้กลางปีนี้
"สิ่งที่เกษตรกรได้รับคือข่าวสารและข้อมูลอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานยอมรับเดียวกัน ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ 50 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณ 6,250-7,500 ตันต่อเดือน ช่วยราคาซื้อขายข้าวสารในตลาดอีก 5% อีกทั้งช่วยผลักดันมูลค่าการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น1% หรือปริมาณ 95,000ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,490 ล้านบาท ตอกย้ำไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก ที่ส่งออกประมาณ 10 ล้านตันต่อปี สร้างมูลค่ากว่า 1.55 แสนล้านบาท" นางสาวสุทัศนีย์ กล่าว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสาร เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวสารของภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพพิเศษหรือข้าวสารที่มีความเฉพาะถิ่นทุกสายพันธุ์จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ ข้าวอินทรีย์ ข้าวพื้นเมือง ให้มีการจำหน่ายได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งมอบนโยบายให้จัดกิจกรรมส่งเสริมเชื่อมโยงการซื้อขายข้าวสาร ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อ เป็นการกระตุ้นการซื้อขาย เพิ่มโอกาส ช่องทางการตลาดให้เกษตรกร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสารให้ตรงความต้องการของผู้ซื้อ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พณ.เตรียมของบรัฐ 400 ล้าน ผุดตลาดกลางข้าวสารปริมณฑลแห่งแรก". (19-03-2560). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 20-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/888191