เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมการค้าฯมั่นใจกระบวนการตรวจสอบรัดกุม ไม่หวั่นพ่อค้ากดราคาประมูลข้าวเข้าสู่อุตฯไม่เกิน5-6บาท/กก.

14 มีนาคม 2560
3,063
นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีการประมูลข้าวจากสต๊อกของรัฐเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ซึ่งนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยระบุว่ากลุ่มผู้ประกอบการอาหารสัตว์สนใจที่จะร่วมประมูล โดยคาดว่าราคาเสนอซื้อจะไม่เกิน 5-6 บาท/กก. และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวกังวลว่าราคาเสนอซื้อจะต่ำกว่าปกติมาก เพราะมีข้าวหลายเกรดปะปนกัน เกรงจะมีข้าวกลุ่มนี้รั่วไหลสู่ตลาดปกติส่งผลกระทบให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำ ว่า
1.การเปิดประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคน 3.66 ล้านตันดังกล่าว เป็นข้าวที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน มีข้าวผิดชนิด ข้าวผิดมาตรฐานปนอยู่มาก และมีอายุการเก็บรักษาและผ่านการรมยามากว่า 3-5 ปี ไม่เหมาะสมต่อการบริโภคของคน คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)

จึงมีมติเห็นชอบให้ระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มิใช่อาหารคน ราคาที่จะประมูลได้จะขึ้นอยู่การแข่งขันของผู้ร่วมประมูล ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายข้าวจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของราคาที่จะขออนุมัติขายโดยเทียบเคียงกับคุณภาพข้าวซึ่งแตกต่างกันในแต่ละคลัง สภาพและขนาดของคลังราคาธัญญพืชหรือวัตถุดิบทดแทนอื่นๆ รวมทั้งผลต่อปัจจัยแวดล้อมทางตลาด และภาระของรัฐประกอบกัน

2.ประเด็นความกังวลว่าข้าวดังกล่าวจะรั่วไหลสู่ตลาดข้าวปกติ ขอเรียนว่าในประกาศประมูลได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ซื้อต้องมีหนังสือรับรองว่าจะนำข้าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งเท่านั้น และทางการจะจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจติดตามการนำไปใช้ ซึ่งองค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรในฐานะคู่สัญญาจะชี้แจงมาตรการในการตรวจสอบ กำกับ ติดตามให้สื่อมวลชนและผู้สนใจรับทราบในวันที่ 17 มี.ค. ก่อนเปิดให้ยื่นเอกสารเข้าร่วมการประมูลในวันที่20 มี.ค. ศกนี้

3.การประมูลจำหน่ายข้าวของรัฐ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 25 ทุกฝ่ายทราบกติกา เงื่อนไขเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับว่าการประมูลที่ผ่านมามีกระบวนการ ขั้นตอนที่ชัดเจนโปร่งใส เข้มงวด ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันหากผู้ซื้อไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัด และถูกตรวจพบว่านำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะต้องถูกริบหลักประกัน และถือว่าเป็นผู้ผิดเงื่อนไขการประมูล รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

จึงมั่นใจได้ว่าการประมูลครั้งนี้จะเป็นไปด้วยดี และคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวยินดีรับข้อมูล หากพบเบาะแส การกระทำผิดเงื่อนไขการประมูล สามารถแจ้งให้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ทราบเพื่อดำเนินกรตรวจสอบได้ตลอดเวลา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมการค้าฯมั่นใจกระบวนการตรวจสอบรัดกุม ไม่หวั่นพ่อค้ากดราคาประมูลข้าวเข้าสู่อุตฯไม่เกิน5-6บาท/กก.".
(12-03-2560). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 14-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1489314699#