เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาทิ้งข้าวยืนต้นตาย จากภัยแล้ง-แมลงศัตรูพืช

02 มีนาคม 2560
2,724
ชาวนาในเขตลุ่มแม่น้ำยม ปล่อยทิ้งต้นข้าวยืนต้นตาย หลังประสบปัญหา ขาดแคลนน้ำ-แมลงศัตรูพืชระบาด
สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังคงส่งผลกระทบ ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแม่น้ำยม ในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ชาวนาต้องปล่อยต้นข้าวอายุ อายุเพียง 3 สัปดาห์ บนแปลงนากว่า15ไร่ ให้ยืนต้นตายบนแปลงนา หลังจากที่แหล่งน้ำได้แห้งขอดลง หลายพื้นที่ ประกอบกับโรคบั่ว แมลงศัตรูพืช ที่เข้าทำลายต้นข้าวของเกษตรกรเป็นบริเวณกว้าง ชาวนาจึงจำเป็นต้องปล่อยทิ้งต้นข้าวให้แห้งเหี่ยวตาย

สำหรับพื้นที่ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เป็นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซ้ำซากทุกปี เนื่องจากอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน ซึ่งมีแม่น้ำยมเป็นแหล่งต้นทุนน้ำหลัก ในการทำการเกษตร แต่ปัจจุบันแม่น้ำยม กลับเหลือน้ำไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดสภาวะภัยแล้ง จนทำให้เกษตรกรเริ่มประสบปัญหาขาดน้ำในการทำการเกษตรแล้ว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวนาทิ้งข้าวยืนต้นตาย จากภัยแล้ง-แมลงศัตรูพืช". (27-02-2560). กรุงเทพธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 02-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/742509