เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ตลาดนัดข้าวเปลือกดันราคาข้าวเพิ่ม

28 กุมภาพันธ์ 2560
2,747
"พาณิชย์" ปลื้ม จัดตลาดนัดข้าวเปลือก 98 ครั้ง ใน 41 จังหวัด ชาวนาขายข้าวได้ 5.67 หมื่นตัน มูลค่า 471 ล้านบาท สูงกว่าราคาตลาดตันละ 100-1,200 บาท
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัด จัดทำตลาดนักข้าวเปลือก เพื่อรองรับช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากในปีการผลิต 59/60 ซึ่งตั้งแต่เดือนต.ค. 59-ปัจจุบัน ได้จัดตลาดนัดไปแล้ว 98 ครั้ง ใน 41 จังหวัด โดยมีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจกหน่าย 19,800 ราย มีผู้ประกอบการรับซื้อ 273 ราย จำหน่ายได้ในราคาที่สูงกกว่าตลาดทั่วไปตันละ 100-1,200 บาท มีการซื้อขายไปแล้ว 56,700 ตัน มูลค่า 471 ล้านบาท จากนี้ไป กระทรวงฯจะเน้นเดินหน้าจัดตลาดนัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

"ผลจากการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ทำให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น เช่น จ.สุพรรณบุรี? ได้จัดช่วงปลายเดือนพ.ย.-ธ.ค. 59 มีผู้ประกอบการรับซื้อ 12 ราย เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจำหน่าย 744 ราย ปริมาณผลผลิตรวม 4,614 ตัน มูลค่าการจำหน่าย 29 ล้านบาท โดยข้าวเปลือกที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายในตลาดนัด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 18 ? 30 % จำหน่ายได้ตันละ 6,000 ? 7,100 บาท สูงกว่าตลาดทั่วไปตันละ 200 ? 300 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ความชื้น 19 ? 30 % จำหน่ายได้ตันละ 6,000 ? 7,400 บาท?? สูงกว่าตลาดทั่วไปตันละ 100 ? 400 บาท"

นอกจากนั้นยังได้เชื่อมโยงการขายข้าวของชาวนา โดยจังหวัดประสานจัดหาสถานที่จำหน่ายให้แก่ชาวนาใน 47 จังหวัด รวม 341 แห่ง มีชาวนาเข้าร่วมขายข้าว 2,299 ราย? และกลุ่มชาวนา 330 กลุ่ม มีปริมาณการขายข้าวรวมทั้งสิ้น 11 ล้านกิโลกรัม มูลค่า 220 ล้านบาท แยกเป็น ข้าวหอมมะลิ 8 ล้านกิโลกรัม มูลค่า 170 ล้านบาท ข้าวชนิดอื่นๆ 3.5 ล้านกิโลกรัม มูลค่า 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดกิจกรรมโชห่วยช่วยชาวนาโดยมีร้านค้าส่งร่วมดำเนินการ 76 ราย ร้านค้าปลีกเครือข่าย 352 สาขา ใน 44 จังหวัด ได้เปิดพื้นที่ให้ขายข้าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ตลาดนัดข้าวเปลือกดันราคาข้าวเพิ่ม". (27-02-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 28-02-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/558430