เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชลประทานพิจิตรผันน้ำช่วยชาวนาปลูกข้าว

20 มกราคม 2560
4,116
ฝ่ายจัดสรรน้ำชลประทานที่ 3 ผันน้ำเข้าระบบชลประทาน ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปรัง น้ำในคลองชลประทาน มีปริมาณน้ำมากขึ้น หลังจากการผันน้ำ ทางสำนักงานชลประทาน ได้ระบายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานผ่านทางคลองC1 ซึ่งเป็นคลองสายหลักจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อผันน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร ในพื้นที่ชลประทาน กว่า 1 แสน ไร่ ให้สามารถที่จะมีน้ำในการทำการเกษตร โดยเฉพาะนาข้าว พืชไร่ และพืชสวน ในช่วงฤดูการเพาะปลูก
สำหรับคลองชลประทานC1 เป็นคลองเส้นใหญ่สายหลักที่รับน้ำจากจังหวัดพิษณุโลกโดยจะจ่ายน้ำส่งต่อไปยังโครงการชลประทานดงเศรษฐีและโครงการชลประทานท่าบัว น้ำที่ไหลจะกระจายไปตามคลองสาขาต่างๆ อย่างทั่วถึงในพื้นที่นาข้าวที่อยู่ในเขตชลประทาน โดยการจัดสรรน้ำสู่ระบบคลอง ให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในบางส่วนของ อำเภอเมือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง อำเภอโพทะเล อำเภอตะพานหิน และ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร รวม 30 ตำบล เป็นจำนวนพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 186,000 ไร่
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชลประทานพิจิตรผันน้ำช่วยชาวนาปลูกข้าว". (20-01-2560). เนชั่น.: สืบค้นเมื่อ 20-01-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=803037