เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

12ชาวนาสระแก้วเช่านาในกัมพูชาปลูกข้าว สุดท้ายถูกห้ามนำข้าวเปลือกเข้าเขตไทย เหตุเป็นข้อห้ามตามกม.

05 มกราคม 2560
3,110
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2560 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรชาวนา จำนวน 12 ราย ที่เข้าไปเช่าพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ปลูกข้าวและขอนำเข้าในราชอาณาจักรไทย และในที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบไม่อนุมัติให้นำเข้าข้าวเปลือกทั้งหมดที่ชาวบ้านไปเช่าที่ดินปลูกไว้ในประเทศกัมพูชา นำเข้าในประเทศได้ เนื่องจากข้าวเปลือกเป็นสินค้าที่ห้ามนำเข้า ตามพระราชบัญญัติกักกันพืช กระทรวงพาณิชย์จึงไม่สามารถอนุญาตให้นำเข้าราชอาณาจักรได้ หากจะนำเข้าต้องนำไปแปรสภาพเป็นข้าวสารก่อน แล้วจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้นำเข้าเสียก่อน หรือไม่ก็ต้องขายผลผลิตดังกล่าวในประเทศกัมพูชา
ส่วน นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา กล่าวว่า ในฤดูทำนาที่ผ่านมามีชาวบ้าน ในอำเภอตาพระยา ประมาณ 12 ราย ได้เข้าไปทำนาในประเทศกัมพูชา โดยเช่าที่ดินจากชาวกัมพูชา ได้ผลผลิตประมาณ 200-300 ตัน ได้ไปร้องขอให้ทางอำเภอช่วยเหลือในการนำเข้าผลผลิตที่ได้ทั้งหมด ตนจึงได้ทำเรื่องถึงจังหวัด เพื่ออนุญาตผ่อนผัน และมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางช่วยเหลือชาวบ้านดังกล่าวให้สามารถนำเข้า ข้าวเปลือกที่ผลิตได้ โดยถูกกฎหมาย

ด้านนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ได้มอบหมายให้นายอำเภอตาพระยา ลงไปชี้แจงกับชาวบ้านให้เข้าใจในเรื่องของข้อห้ามตามกฎหมาย ที่ไม่สามารถทำได้ และคำร้องขอทุกฝ่ายต้องทำตามกฎหมาย ซึ่งหากชาวบ้านจะยอมขาดทุน และยอมรับความเสี่ยง ในราคาขายข้าวเปลือกในกัมพูชาที่ราคาต่ำกว่าขายในประเทศ ก็คงต้องยอมรับในความเสี่ยงนั้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"12ชาวนาสระแก้วเช่านาในกัมพูชาปลูกข้าว สุดท้ายถูกห้ามนำข้าวเปลือกเข้าเขตไทย เหตุเป็นข้อห้ามตามกม.". (04-01-2560).
ประชาชาติ.: สืบค้นเมื่อ 05-01-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1483529449