เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

KOFC จี้ขยายเวลาจำนำข้าว หวั่นราคาทรุดชาวนาขาดทุน

08 ธันวาคม 2559
2,858
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่าศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) ขอเสนอให้ภาครัฐขยายระยะเวลาโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในยุ้งฉางของเกษตรกรออกไปอีกจนถึงเดือนสิงหาคม 2560 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2560 เนื่องจากมองว่าในเดือนมีนาคม 2560 สถานการณ์ราคาข้าวยังทรงตัว เพราะปริมาณข้าวในตลาดยังสูง หากขยายไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2560 ราคาข้าวน่าจะขยับได้สูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูเพาะปลูกปริมาณข้าวในตลาดจะมีน้อย
ทั้งนี้ จากมาตรการความช่วยเหลือชาวนาของภาครัฐดังกล่าวปีการผลิต 2559/2560 ได้วิเคราะห์ความช่วยเหลือเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการและกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการ พบว่า กรณีตัวอย่างราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตลาด 11,000 บาทต่อตัน เกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิและเข้าร่วมโครงการ จะได้รับเงินเป็นสินเชื่อเพื่อชะลอการขายจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตันละ 9,500 บาท (ต้นข้าว 36 กรัมขึ้นไป) ระยะเวลาคืนเงินไม่เกิน 5 เดือนไม่มีดอกเบี้ย และได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉาง ตันละ 1,500 บาท ตามโครงการชะลอการขายข้าวเปลือก

นอกจากนี้ ชาวนาจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกอีกตันละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่ชาวนาจะได้รับทั้งสิ้น 13,000 บาทต่อตันข้าวเปลือก

สำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากไม่มียุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกและต้องขายข้าวเปลือกเอง ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตามโครงการให้ความช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ตันละ 2,000 บาท เพิ่มเติมจากราคาข้าวเปลือกที่ขายได้ เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหากราคาข้าวในตลาดมากกว่า 9,500 บาทต่อตัน จะทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับเงินรวมมากกว่า 13,000 บาทต่อตัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับราคาตลาดขณะนั้นด้วย

ดังนั้น หากชาวนารายย่อยได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการจำนำข้าวเปลือกในยุ้งฉางของเกษตรกร เชื่อว่าจะไม่ได้ช่วยให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากนัก เนื่องจากแนวโน้มราคาข้าวในประเทศยังไม่มีท่าทีขยับ แม้ว่าจะมีมาตรการจำนำยุ้งฉาง ราคาข้าวก็ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้น และยังเชื่อว่าแนวโน้มราคาข้าวต่อจากนี้ไปจนถึง 5 เดือนที่สิ้นสุดโครงการ ราคาข้าวจะไม่แตกต่างจากเดิม ทำให้ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการอาจขาดทุนได้ จากราคาข้าวไม่ขยับขึ้น

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะสั้น ขอเสนอให้พัฒนาคุณภาพข้าวในด้านการปรับปรุงพันธุ์ เหมาะสมตามความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว (Value Added) เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงขยายช่องทางการตลาด การค้าทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น ดังเช่นในขณะนี้ที่เกษตรกรนำข้าวเปลือกไปสีข้าวขายกันเอง โดยไม่ผ่านคนกลาง ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาว รัฐบาลควรมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง การตลาดให้สะดวก รวดเร็วขึ้น เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"KOFC จี้ขยายเวลาจำนำข้าว หวั่นราคาทรุดชาวนาขาดทุน". (08-12-2559). ประชาชาติธุรกิจ.
: สืบค้นเมื่อ 08-12-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1481089093