เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ครม.ทุ่ม 2 หมื่นล้านบาท ขยายวงเงินเกษตรแปลงใหญ่ แปลงละ 10 ล้านบาท

24 พฤศจิกายน 2559
3,049
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 2,000 แปลง แปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมวงเงินสินเชื่อจำนวน 20,000 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี หรือตั้งแต่ ธ.ค.59 ? ธ.ค.64
รัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% ต่อปี หรือ 3,000 ล้านบาท เกษตรกรจ่ายเอง 0.01% ต่อปี ระยะเวลาดำเนินโครงการ พ.ย.59 ? เม.ย.70 เงื่อนไขการชำระสินเชื่อ กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน กำหนดชำระคืนเสร็จไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันกู้ กู้เพื่อเป็นค่าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน กำหนดชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน รายปี ตามความสามารถในการชำระหนี้ โดยต้องชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันกู้

ทั้งนี้ มติ ครม.ดังกล่าวเห็นชอบเพื่อยกเลิกโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60 (มติ ครม. 31 พฤษภาคม 2559) และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มติ ครม. 30 สิงหาคม 2559) เนื่องจากผลการดำเนินการที่ผ่านมานั้นพบว่ามีกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมโครงการเพียง 86 กลุ่ม (จากเป้าหมายทั้งหมด 426 กลุ่ม) มีการขอสินเชื่อ 66 กลุ่ม และได้รับอนุมัติสินเชื่อเพียง 53 กลุ่ม ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีสาเหตุมาจากเงื่อนไขการกู้ที่เป็นสินเชื่อระยะสั้น 2 ปี และมีวัตถุประสงค์ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงจึงไม่จูงใจให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
" ครม.ทุ่ม 2 หมื่นล้านบาท ขยายวงเงินเกษตรแปลงใหญ่ แปลงละ 10 ล้านบาท". (22-11-2559). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 24-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1479806908