เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รัฐเพิ่มจำนำข้าวเหนียว

23 พฤศจิกายน 2559
3,601
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ผู้ช่วย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวนาปี ปีการผลิต 2559/2560 รวมเป็นเงินที่เกษตรกรจะได้รับตันละ 13,000 บาท มาจากสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตันละ 9,500 บาท คิดจากไม่เกิน 90% ของราคาตลาดซึ่งอยู่ที่ตันละ 10,560 บาท รวมวงเงินสินเชื่อ 23,734 ล้านบาท โดยมีค่านำข้าวเก็บในยุ้งฉางตันละ 1,500 บาท และเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับสภาพข้าวตันละ 2,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 12,000 บาท วงเงินรวม 12,471 ล้านบาท กรอบเป้าหมายรวมกับข้าวหอมมะลิที่ 2 ล้านตัน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 พ.ย.2559-28 ก.พ. 2560 ส่วนภาคใต้สิ้นสุดโครงการ 31 ก.ค.2560
ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินสำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ทั้งในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว จะใช้สินเชื่อรวมทั้งสิ้น 30,830 ล้านบาท และงบประมาณจ่ายขาดเป็นค่าเก็บข้าวขึ้นยุ้งฉางรวม 5,679 ล้านบาท ขณะที่เงินช่วยเหลือสำหรับค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวรวม 41,090 ล้านบาท นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/2560 ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ ธ.ค.2559-ธ.ค.2564 พร้อมงบประมาณสำหรับค่าชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. 3,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเกษตรแปลงใหญ่ 2,000 แปลง สนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรวงเงินไม่เกินแปลงละ 10 ล้านบาท สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิตเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิต จัดหาและพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในแปลง จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รัฐเพิ่มจำนำข้าวเหนียว". (23-11-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 23-11-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/790942